Logo: An Seotal

a.m
m
adv
Cuspair: Matamataig
account
cunntas
n(m)
account - cunntais scaccounts - cunntasan iom
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
e-mail account cunntas puist-d
user account cunntas neach-cleachdaidh
bank account cunntas banca
accounts assistant neach-taice chunntasan
development accounts cunntasan leasachaidh
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
current account cunntas-ruith
Cuspair: Matamataig
accounting
cunntasachd
n(m)
accounting - cunntasachd sc
Cuspair: Matamataig
accuracy
mionaideachd
n(f)
accuracy - mionaideachd sc
Cuspair: Matamataig
accurate
mionaideach
adj
how accurate is the measure? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Cuspair: Matamataig
accurate
fìor-cheart
adj
Cuspair: Matamataig
acute
caol
adj
acute angle ceàrn caol
Cuspair: Matamataig
add
cuir-ris
vb
add three and four cuir-ris trì agus ceithir
Cuspair: Matamataig
adding
a' cur-ris
vb n
Cuspair: Matamataig
addition
cur-ris
n(m)
addition - cur-ris scadditions - cur-risean iom
mental addition cur-ris nad cheann
repeated addition ath chur-ris
Cuspair: Matamataig
adjacent (to)
dlùth (ri)
adj
adjacent angle dlùth-cheàrn
Cuspair: Matamataig
adjust
rèitich
vb
Cuspair: Matamataig
adjusting
a' rèiteachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
adjustment
rèiteachadh
n(m)
adjustment - rèiteachaidh scadjustments - rèiteachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
algebra
ailseabra
n(m)
algebra - ailseabra sc
Cuspair: Matamataig
allowance
cuibhreann
n(m)
allowance - cuibhrinn scallowances - cuibhreannan iom
you have an allowance of £3 tha cuibhreann £3 agad
Cuspair: Matamataig
almanac
almanac
n(m/f)
almanac - almanac scalmanacs - almanacan iom
Cuspair: Matamataig
amount
meud
n(m)
amount - meud scamounts - meudan iom
measure the amount in the bottle tomhais am meud anns a' bhotal
Cuspair: Matamataig
amount
sùim
n(f)
amount - suime scamounts - suimeannan iom
what sum of money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
sum of money sùim airgid
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
anagram
anagram
n(m/f)
anagram - anagram scanagrams - anagraman iom
Cuspair: Matamataig
analogue
analog
n(m/f)
analogue - analog scanalogues - analogan iom
Cuspair: Matamataig
angle
ceàrn
n(m)
angle - ceàirn scangles - ceàrnan iom
acute angle ceàrn caol
adjacent angle dlùth-cheàrn
alternate angles ceàrnan mu seach
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
angle of depression ceàrn-ìsleachaidh
complementary angle ceàrn co-phàirteach
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
obtuse angle ceàrn farsaing
reflex angle ceàrn fosgailte
right angle ceàrn ceart
supplementary angle ceàrn co-leasachail
vertically opposite angles ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus cruth-atharrachadh
Cuspair: Matamataig
anti-clockwise
tuathal
adj
Cuspair: Matamataig
application
co-chur
n(m)
application - co-chur scapplications - co-churan iom
Cuspair: Matamataig
apply
co-chuir
vb
Cuspair: Matamataig
applying
a' co-chur
vb n
Cuspair: Matamataig
approximate
tuairmsich
vb
Cuspair: Matamataig
approximate
dèan tuairmse air
vb
Cuspair: Matamataig
approximate
tuairmseach
adj
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
Cuspair: Matamataig
approximating
a' tuairmseachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
approximating
a' dèanamh tuairmse
vb n
Cuspair: Matamataig
approximation
tuairmse
n(f)
approximation - tuairmse scapproximations - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
arbitrary
neo-shuidhichte
adj
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Cuspair: Matamataig
arc
arc
n(m/f)
arc - arc scarcs - arcan iom
Cuspair: Matamataig
area
farsaingeachd
n(f)
area - farsaingeachd scareas - farsaingeachdan iom
area factor factar na farsaingeachd
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
surface area farsaingeachd uachdair
area factor of the enlargement factar farsaingeachd a' mheudachaidh
Cuspair: Matamataig
arithmetic
aritmeataig
n(f)
arithmetic - aritmeataig sc
Cuspair: Matamataig
armspan
aitheamh
n(m)
armspan - aitheimh scarmspans - aitheamhan iom
Cuspair: Matamataig
arrow
gath
n(m)
arrow - gath scarrows - gathan iom
Cuspair: Matamataig
average
cuibheas
n(f)
average - cuibheis scaverages - cuibheasan iom
investigating averages a' rannsachadh chuibheasan
Cuspair: Matamataig
average
cuibheasach
adj
Cuspair: Matamataig
axis
axis
n(f)
axis - axis scaxes - axes iom
axis of symmetry axis-cothromachaidh
Cuspair: Matamataig
back(wards)
air ais
adv
Cuspair: Matamataig
balance
cothrom
n(m)
balance - cothruim scbalances - cothroman iom
Cuspair: Matamataig
balance
cothromaich
vb
Cuspair: Matamataig
balancing
a' cothromachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
balancing
cothromachadh
n(m)
balancing - cothromachaidh sc
Cuspair: Matamataig
bar chart
clàr-cholbhan
n(m)
bar chart - clàir-cholbhan scbar charts - clàir-cholbhan iom
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
Cuspair: Matamataig
bar graph
graf-cholbhan
n(m)
bar graph - graf-cholbhan scbar graphs - grafaichean-cholbhan iom
compound bar graph graf-cholbhan fillte
line bar graph graf-cholbhan loidhne
bar line graph graf-cholbhan loidhne
Cuspair: Matamataig
basic
bunaiteach
adj
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Cuspair: Matamataig
bearing
cùrsa
n(m/f)
bearing - cùrsa scbearings - cùrsaichean iom
the boat is on a bearing of 20° tha am bàta air cùrsa 20°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Cuspair: Matamataig
bias
taobhadh
n(m)
bias - taobhaidh sc
Cuspair: Matamataig
biased
taobhach
adj
Cuspair: Matamataig
big
mòr
adj
Cuspair: Matamataig
bigger
nas motha
comp
Cuspair: Matamataig
biggest
as motha
sup
Cuspair: Matamataig
billion
billean
n(m)
billion - billein scbillions - billeanan iom
Cuspair: Matamataig
bisect
dèan dà leth air
vb
Cuspair: Matamataig
bisect
lethich
vb
Cuspair: Matamataig
bisecting
a' dèanamh dà leth air
vb n
Cuspair: Matamataig
bisecting
a' letheadh
vb n
Cuspair: Matamataig
bisector
letheadair
n(f)
bisector - letheadair scbisectors - leathadairean iom
Cuspair: Matamataig
block graph
graf-bhlocaichean
n(m)
block graph - graf-bhlocaichean scblock graphs - grafaichean-bhlocaichean iom
Cuspair: Matamataig
bonus
bònas
n(m)
bonus - bònais scbonuses - bònasan iom
bonus points puingean bònais
Cuspair: Matamataig
borrow
gabh air iasad
vb
Cuspair: Matamataig
borrowing
a' gabhail air iasad
vb n
Cuspair: Matamataig
box graph
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean scbox graphs - grafaichean-bhogsaichean iom
Cuspair: Matamataig
box plot
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean scbox plots - grafaichean-bhogsaichean iom
Cuspair: Matamataig
breadth
leud
n(m)
breadth - leòid scbreadths - leudan iom
length and breadth faid agus leud
Cuspair: Matamataig
bridge
rach thairis
vb
Cuspair: Matamataig
bridging
a' dol thairis
vb n
bridging a multiple of 10 a' dol thairis air iomad de 10
Cuspair: Matamataig
broad
leathann
adj
Cuspair: Matamataig
broader
nas leatha
comp
Cuspair: Matamataig
broader
nas leithne
comp
Cuspair: Matamataig
broadest
as leatha
sup
Cuspair: Matamataig
broadest
as leithne
sup
Cuspair: Matamataig
calculate
obraich a-mach
vb
calculate the area of the square obraich a-mach farsaingeachd na ceàrnaig
calculate the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
calculating
ag obrachadh a-mach
vb n
Cuspair: Matamataig
calculation
obrachadh
n(m)
calculation - obrachaidh sccalculations - obrachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
calculation
àireamhachadh
n(m)
calculation - àireamhachaidh sccalculations - àireamhachaidhean iom
different calculations àireamhachaidhean diofraichte
Cuspair: Matamataig
calculator
àireamhair
n(m)
calculator - àireamhair sccalculators - àireamhairean iom
use the calculator cleachd an àireamhair
use a calculator cleachd àireamhair
Cuspair: Matamataig
cancel out
dubh às
vb
Cuspair: Matamataig
cancelling out
a' dubhadh às
vb n
Cuspair: Matamataig
capacity
comas-lìonaidh
n(m)
capacity - comas-lìonaidh sccapacities - comasan-lìonaidh iom
Cuspair: Matamataig
card
cairt
n(f)
card - cairt sccards - cairtean iom
connection cards cairtean-ceangail
challenge card cairt-dùbhlain
digit cards cairtean-fhigearan
challenge cards cairtean-dùbhlain
connection card cairt-ceangail
digit card cairt-fhigearan
digital card cairt dhidseatach
digital cards cairtean didseatach
notation card cairt-comharraidh
credit card cairt-creideis
Cuspair: Matamataig
cardinal
àrdail
adj
cardinal number àireamh àrdail
cardinal numeral figear àrdail
Cuspair: Matamataig
carry
thoir le
vb
Cuspair: Matamataig
carrying
a' toirt le
vb n
without carrying gun toirt le
Cuspair: Matamataig
centigram
ceudagram
n(m)
centigram - ceudagram sccentigrams - ceudagraman iom
Cuspair: Matamataig
centilitre
ceudaliotair
n(m)
centilitre - ceudaliotair sccentilitres - ceudaliotairean iom
Cuspair: Matamataig
centimetre
ceudameatair
n(m)
centimetre - ceudameatair sccentimetres - ceudameatairean iom
centimetre cubes ciùban ceudameatair
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
squared centimetre ceudameatair ceàrnagaichte
cubed centimetre ceudameatair ciùbaichte
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
centimetre ruler rùilear ceudameatair
centimetre tape teip ceudameatair
Cuspair: Matamataig
centre
meadhan
n(m)
centre - meadhain sccentres - meadhanan iom
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
centre line loidhne-meadhain
Cuspair: Matamataig
chain
sèine
n(f)
chain - sèine scchains - sèinichean iom
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
number chain sèine-àireamhan
Cuspair: Matamataig
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid(e) sc
change from 10p iomlaid à 10sg
Cuspair: Matamataig
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid(e) scchanges - iomlaidean iom
exchange rate reat-iomlaid
Cuspair: Matamataig
chart
clàr
n(m)
chart - clàir sccharts - clàran iomchart - clàir iom
bar chart clàr-cholbhan
bar line chart clàr-cholbhan loidhne
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
pie chart clàr-cearcaill
Cuspair: Matamataig
check-up
ath-sgrùdadh
n(m)
check-up - ath-sgrùdaidh sccheck-ups - ath-sgrùdaidhean iom
Cuspair: Matamataig
check-up
ath-sgrùd
vb
Cuspair: Matamataig
checking-up
ag ath-sgrùdadh
vb n
Cuspair: Matamataig
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) scchords - còrdan iom
when 2 radii are drawn to the ends of a chord an isosceles triangle is formed within a circle nuair a tha 2 radius air an tarraing gu gach ceann de chòrd, tha sin a' dèanamh triantan co-chasach ann an cearcall
Cuspair: Matamataig
circle
cearcall
n(m)
circle - cearcaill sccircles - cearcallan iomcircles - cearcaill iom
circle face aodann cearcaill
circle pattern pàtran cearcallach
circle pattern pàtran cearcaill
inscribed circle cearcall snaighte
Cuspair: Matamataig
circumcircle
cuairtchearcall
n(m)
circumcircle - cuairtchearcaill sccircumcircles - cuairtchearcallan iomcircumcircles - cuairtchearcaill iom
Cuspair: Matamataig
circumference
cearcall-thomhas
n(m)
circumference - cearcall-thomhais sccircumferences - cearcall-thomhasan iom
Cuspair: Matamataig
clockwise
deasail
adj
Cuspair: Matamataig
clockwise
deiseil
adj
Cuspair: Matamataig
code
còd
n(m)
code - còd sccodes - còdaichean iom
number code còd-àireamhan
Cuspair: Matamataig
coefficient
co-èifeachdair
n(m)
coefficient - co-èifeachdair sccoefficients - co-èifeachdairean iom
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Cuspair: Matamataig
coin
bonn
n(m)
coin - buinn sccoins - buinn iom
silver coin bonn airgid
gold coins buinn-òir
Cuspair: Matamataig
column
colbh
n(m)
column - cuilbh sccolumns - colbhan iomcolumns - cuilbh iom
column vector colbh-bheactor
Cuspair: Matamataig
commutative
co-iomlaideach
adj
commutative pairs paidhrichean co-iomlaideach
Cuspair: Matamataig
compare
dèan coimeas
vb
compare the two lengths dèan coimeas eadar an dà fhaid
Cuspair: Matamataig
comparing
a' dèanamh coimeas
vb n
Cuspair: Matamataig
comparison
coimeas
n(m)
comparison - coimeis sccomparisons - coimeasan iom
Cuspair: Matamataig
compass
combaist
n(f)
compass - combaist(e) sccompasses - combaistean iom
Cuspair: Matamataig
compasses
cearcallaiche
n(m)
compasses - cearcallaiche sccompasses - cearcallaichean iom
Cuspair: Matamataig
complement
co-phàirt
n(m)
complement - co-phàirt sc
the complement of x is y ’S e y co-phàirt x
Cuspair: Matamataig
complementary
co-phàirteach
adj
complementary angle ceàrn co-phàirteach
Cuspair: Matamataig
composite
ceangailte
adj
composite shapes cumaidhean ceangailte
composite shape cumadh ceangailte
Cuspair: Matamataig
compound
fìllte
adj
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
compound bar graph graf-cholbhan fillte
Cuspair: Matamataig
concentric
co-mheadhanach
adj
Cuspair: Matamataig
cone
còn
n(m)
cone - còn sccones - cònaichean iom
Cuspair: Matamataig
congruence
co-chòrdachd
n(f)
congruence - co-chòrdachd sc
Cuspair: Matamataig
congruent
co-chòrdach
adj
Cuspair: Matamataig
consecutive
leantainneach
adj
consecutive numbers àireamhan leantainneach
Cuspair: Matamataig
consolidate
daingnich
vb
Cuspair: Matamataig
consolidating
a' daingneachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
consolidation
daingneachadh
n(m)
consolidation - daingneachaidh sc
Cuspair: Matamataig
constant
cunbhalach
adj
constant rate ìre chunbhalach
the constant ratio rule riaghailt a' cho-mheas chunbhalaich
constant of variation cunbhal atharrachaidh
Cuspair: Matamataig
contour
loidhne-àirde
n(f)
contour - loidhne-àirde sccontours - loidhnichean-àirde iom
Cuspair: Matamataig
coordinate
co-chomharra
n(m)
coordinate - co-chomharra sccoordinates - co-chomharran iom
find the coordinates of point A lorg co-chomharran puing A
Cuspair: Matamataig
copy
lethbhreac
n(m)
copy - lethbhric sccopies - lethbhreacan iomcopies - lethbhric iom
Cuspair: Matamataig
copy
ath-sgrìobhadh
n(m)
copy - ath-sgrìobhaidh sccopies - ath-sgrìobhaidhean iom
Cuspair: Matamataig
copy
ath-dhealbh
vb
copy this diagram ath-dhealbh an diagram seo
Cuspair: Matamataig
copy
ath-sgrìobh
vb
copy and complete ath-sgrìobh agus crìochnaich
Cuspair: Matamataig
copy
dèan lethbhreac
vb
copy this diagram dèan lethbhreac dhen diagram seo
Cuspair: Matamataig
copy
copaig
vb
copy this text copaig an teacsa seo
Cuspair: Matamataig
copy
dèan copaidh
vb
copy this dèan copaidh den seo
Cuspair: Matamataig
copy
ath-dhealbh
n(m/f)
copy - ath-dhealbha sccopy - ath-dheilbh sccopies - ath-dhealbhan iomcopies - ath-dheilbh iom
Cuspair: Matamataig
copying
ag ath-dhealbh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
ag ath-dhealbhadh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
ag ath-sgrìobhadh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
a' dèanamh lethbhreac
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
a' copaigeadh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
a' dèanamh copaidh
vb n
Cuspair: Matamataig
corner
oisean
n(m)
corner - oisein sccorners - oiseanan iom
Cuspair: Matamataig
corner
còrnair
n(m)
corner - còrnair sccorners - còrnairean iom
Cuspair: Matamataig
corresponding
co-fhreagarrach
adj
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
corresponding to co-fhreagarrach ri
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
Cuspair: Matamataig
cost
cosgais
n(f)
cost - cosgais(e) sccosts - cosgaisean iom
Cuspair: Matamataig
cost
cosg
vb
Cuspair: Matamataig
costing
a' cosg
vb n
Cuspair: Matamataig
count
cunnt
vb
count back (from) cunnt air ais (bho)
count beyond cunnt thar
Cuspair: Matamataig
counter
cunntair
n(m)
counter - cunntair sccounters - cunntairean iom
Cuspair: Matamataig
counting
a' cunntadh
vb n
counting on a' cunntadh air adhart
counting to a' cunntadh gu
Cuspair: Matamataig
counting
cunntadh
n(m)
counting - cunntaidh sc
method of counting dòigh cunntaidh
Cuspair: Matamataig
cross-multiplication
tar-iomadachadh
n(m)
cross-multiplication - tar-iomadachaidh sccross-multiplications - tar-iomadachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
cross-multiply
tar-iomadaich
vb
Cuspair: Matamataig
cross-multiplying
a' tar-iomadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
cube
ciùb
n(m)
cube - ciùb sccubes - ciùban iom
linking cubes ciùban-ceangail
linking cube ciùb-ceangail
net of a cube lìon ciùb
Cuspair: Matamataig
cube
ciùb
vb
Cuspair: Matamataig
cubed
ciùbaichte
adj
Cuspair: Matamataig
cubic
ciùbach
adj
cubic function fuincsean ciùbach
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
Cuspair: Matamataig
cubing
a' ciùbadh
vb n
Cuspair: Matamataig
cubit
làmh-choille
n(f)
cubit - làimhe-coille sccubits - làmhan-coille iom
Cuspair: Matamataig
cuboid
ciùbaid
n(f)
cuboid - ciùbaid(e) sccuboids - ciùbaidean iom
Cuspair: Matamataig
currency
airgead
n(m)
currency - airgid sccurrencies - airgeadan iom
foreign currency airgead cèin
Cuspair: Matamataig
curve
lùbadh
n(m)
curve - lùbaidh sccurves - lùbaidhean iom
pursuit curves lùbaidhean-loidhne
Cuspair: Matamataig
curved
lùbte
adj
curved line loidhne lùbte
Cuspair: Matamataig
cylinder
siolandair
n(m)
cylinder - siolandair sccylinders - siolandairean iom
Cuspair: Matamataig
data
dàta
n(m)
data - dàta sc
experimental data dàta deuchainneach
data handling làimhseachadh dàta
continuous data dàta leantainneach
discrete data dàta cuspaireil
Cuspair: Matamataig
decimal
deichead
n(m)
decimal - deicheid scdecimals - deicheadan iom
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Cuspair: Matamataig
decimal
deicheach
adj
decimal fraction bloigh dheicheach
decimal notation comharradh deicheach
decimal place ionad deicheach
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
Cuspair: Matamataig
decrease
lùghdachadh
n(m)
decrease - lùghdachaidh scdecreases - lùghdachaidhean iom
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
decrease
lùghdaich
vb
Cuspair: Matamataig
decreasing
a' lùghdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
deficit
easbhaidh
n(f)
deficit - easbhaidh(e) scdeficits - easbhaidhean iom
the country's deficit easbhaidh na dùthcha
Cuspair: Matamataig
degree
puing
n(f)
degree - puinge scdegrees - puingean iom
ninety degrees naochad puing
Cuspair: Matamataig
denominator
seòrsaiche
n(m)
denominator - seòrsaiche scdenominators - seòrsaichean iom
Cuspair: Matamataig
diagonal
trastan
n(m)
diagonal - trastain scdiagonals - trastanan iom
body diagonal trastan cuirp
face diagonal trastan aodainn
space diagonal trastan fànais
Cuspair: Matamataig
diagonal
trastanach
adj
diagonal line loidhne thrastanach
Cuspair: Matamataig
diagonally
gu trastanach
adv
Cuspair: Matamataig
diagram
diagram
n(m)
diagram - diagram scdiagrams - diagraman iom
scatter diagram diagram sgapte
spider diagram diagram damhain-allaidh
Cuspair: Matamataig
diameter
trast-thomhas
n(m)
diameter - trast-thomhais scdiameters - trastan-tomhas iom
Cuspair: Matamataig
diamond
daoimean
n(m)
diamond - daoimein scdiamaonds - daoimeanan iom
Cuspair: Matamataig
dice
dìsinn
n(m)
dice - dìsinn scdice - dìsnean iom
Cuspair: Matamataig
dice
dìsne
n(f)
dice - dìsne scdice - dìsnean iom
Cuspair: Matamataig
difference
diofar
n(m)
difference - diofair scdifferences - diofaran iom
difference of two squares diofar eadar dà cheàrnaig
Cuspair: Matamataig
difference
eadar-dhealachadh
n(m)
difference - eadar-dhealachaidh scdifferences - eadar-dhealachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
digit
figear
n(m)
digit - figeir scdigits - figearan iom
digit card cairt-fhigearan
single digit aon-fhigear
single digit figear singilte
Cuspair: Matamataig
digital
figearail
adj
digital clock cloc figearail
digital time uair fhigearail
digital product toradh figearail
digital root freumh figearail
digital sum sùim figearail
Cuspair: Matamataig
dimension
meud
n(m)
dimension - meud scdimensions - meudan iom
Cuspair: Matamataig
direct
dìreach
adj
direct variation atharrachadh dìreach
direct proportion co-chuid dhìreach
Cuspair: Matamataig
direction
cùrsa
n(m)
direction - cùrsa scdirections - cùrsaichean iom
direction indicator comharra-cùrsa
Cuspair: Matamataig
direction indicator
comharra-cùrsa
n(m)
direction indicator - comharra-chùrsa scdirection indicators - comharran-cùrsa iom
Cuspair: Matamataig
discontinuous
neo-leantainneach
adj
discontinuous graph graf neo-leantainneach
Cuspair: Matamataig
discount
lùghdachadh
n(m)
discount - lùghdachaidh scdiscounts - lùghdachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
distance
astar
n(m)
distance - astair scdistances - astaran iom
stopping distance astar stad
Cuspair: Matamataig
distribution
sgaoileadh
n(m)
distribution - sgaoilidh scdistributions - sgaoilidhean iom
Distributive Law Lagh an Sgaoilidh
Cuspair: Matamataig
divide
roinn
vb
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Cuspair: Matamataig
dividend
duais-roinn
n(f)
dividend - duaise-roinne scdividends - duais-roinnean iom
Cuspair: Matamataig
divider
roinneadair
n(m)
divider - roinneadair scdividers - roinneadairean iom
Cuspair: Matamataig
dividing
a' roinn
vb n
when you are dividing 100 by 10 nuair a tha thu a' roinn 100 le 10
Cuspair: Matamataig
divisibility
roinnidheachd
n(f)
divisibility - roinnidheachd sc
Cuspair: Matamataig
divisible
so-roinnte
adj
exactly divisible by 3 so-roinnte slàn le 3
Cuspair: Matamataig
division
roinneadh
n(m)
division - roinnidh scdivisions - roinnidhean iom
long division roinneadh fada
Cuspair: Matamataig
division
roinn
n(f)
division - roinne scdivisions - roinnean iom
The Hundred Divisions Roinnean nan Ceud
Cuspair: Matamataig
divisor
roinniche
n(m)
divisor - roinniche scdivisors - roinnichean iom
Cuspair: Matamataig
dodecahedron
dodecahedron
n(m)
dodecahedron - dodecahedron scdodecahedrons - dodecahedronan iom
Cuspair: Matamataig
dollar
dolair
n(m)
dollar - dolair scdollars - dolairean iom
Cuspair: Matamataig
domino
domino
n(m)
domino - domino scdominoes - dominothan iom
Cuspair: Matamataig
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig(e) scdots - dotagan iom
dot grid cliath-dhotagan
Cuspair: Matamataig
dot
spot
n(m)
dot - spot scdots - spotan iom
Cuspair: Matamataig
double
dùblachadh
n(m)
double - dùblachaidh scdoubles - dùblaichean iom
the double of 2 is 4 ’S e 4 dùblachadh 2
near-doubles faisg-dhùblaichean
double sided dà thaobhach
Cuspair: Matamataig
double
dùbail
n(m)
double - dùbail scdoubles - dùbailean iom
4 is the double of 2 ’S e 4 an dùbail de 2
double sided dà thaobhach
Cuspair: Matamataig
double
dùblaich
vb
double it dùblaich e
Cuspair: Matamataig
doubled
dùbailte
adj
Cuspair: Matamataig
doubling
a' dùblachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
doubling
dùblachadh
n(m)
doubling - dùblachaidh scdoublings - dùblaichean iom
Cuspair: Matamataig
dozen
dusan
n(m)
dozen - dusain scdozens - dusain iom
half a dozen leth-dusan
a dozen eggs dusan ugh
Cuspair: Matamataig
duration
ùine
n(f)
duration - ùine scdurations - ùineachan iom
Cuspair: Matamataig
earn
coisinn
vb
Cuspair: Matamataig
edge
oir
n(f)
edge - oire scedges - oirean iom
straight edge oir dhìreach
Cuspair: Matamataig
eight
ochd
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eighteen
ochd-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eighth
ochdamh
n(m)
eighth - ochdaimh sceighths - ochdamhan iom
Cuspair: Matamataig
eighth
ochdamh
adj
the eighth one an t-ochdamh fear
the eighth one an ochdamh tè
Cuspair: Matamataig
eighty
ochdad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
elevation
àrdachadh
n(m)
elevation - àrdachaidh scelevations - àrdachaidhean iom
side elevation àrdachadh-cliathaich
end elevation àrdachadh-cinn
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
front elevation àrdachadh-aghaidh
Cuspair: Matamataig
eleven
aon-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eleventh
an t-aonamh fear deug
adj
Cuspair: Matamataig
eleventh
an aonamh tè deug
adj
Cuspair: Matamataig
end point
puing dheiridh
n(f)
end point - puinge deiridh scend point - puing dheiridh scend points - puingean deiridh iom
Cuspair: Matamataig
enlarge
meudaich
vb
Cuspair: Matamataig
enlargement
meudachadh
n(m)
enlargement - meudachaidh scenlargements - meudachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
enlarging
a' meudachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
enquire
ceasnaich
vb
Cuspair: Matamataig
enquiring
a' ceasnachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
enquiry
ceasnachadh
n(m)
enquiry - ceasnachaidh scenquiries - ceasnachaidhean iom
enquiry skills sgilean ceasnachaidh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Cuspair: Matamataig
equal
co-ionann
adj
equal to co-ionann ri
equal fractions bloighean co-ionann
equal parts pàirtean co-ionann
equally likely outcomes toraidhean a cheart cho coltach
equally spaced ionann-bheàrnach
equal probability coltachd cho-ionann
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
Cuspair: Matamataig
equation
co-aontar
n(m)
equation - co-aontair scequations - co-aontaran iom
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Cuspair: Matamataig
equiangular
ionann-cheàrnach
adj
Cuspair: Matamataig
equidistant
co-astarail
adj
Cuspair: Matamataig
equilateral
ionann-thaobhach
adj
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
Cuspair: Matamataig
equivalence
co-ionannachd
n(f)
equivalence - co-ionannachd scequivalences - co-ionannachdan iom
Cuspair: Matamataig
equivalent
co-ionann
adj
equivalent fractions bloighean co-ionann
equivalent surds surdan co-ionann
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Cuspair: Matamataig
estimate
tuairmse
n(f)
estimate - tuairmse scestimates - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
estimate
tuairmsich
vb
Cuspair: Matamataig
estimate
thoir tuairmse
vb
Cuspair: Matamataig
estimate
dèan tuairmse air
vb
Cuspair: Matamataig
estimating
a' toirt tuairmse
vb n
estimating the area of a shape a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh
Cuspair: Matamataig
estimating
a' dèanamh tuairmse air
vb n
Cuspair: Matamataig
estimating
a' tuairmseachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
estimation
tuairmse
n(f)
estimation - tuairmse scestimations - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
Euro
Iùro
n(m/f)
Euro - Iùro scEuros - Iùrothan iom
value of the Euro luach an Iùro
Cuspair: Matamataig
evaluate
meas
vb
Cuspair: Matamataig
evaluating
a' measadh
vb n
Cuspair: Matamataig
evaluation
luachadh
n(m)
evaluation - luachaidh scevaluations - luachaidhean iom
evaluation and research co-ordinator co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh
Cuspair: Matamataig
evaluation
measadh
n(m)
evaluation - measaidh scevaluations - measaidhean iom
Cuspair: Matamataig
even
cothromach
adj
even number àireamh chothromach
Cuspair: Matamataig
even
rèidh
adj
Cuspair: Matamataig
even
còmhnard
adj
Cuspair: Matamataig
exact
mionaideach
adj
exact number àireamh mhionaideach
Cuspair: Matamataig
exchange
iomlaid
vb
Cuspair: Matamataig
exchange
iomlaid
n(f)
exchange - iomlaid(e) scexchanges - iomlaidean iom
Cuspair: Matamataig
exchanging
ag iomlaid
vb n
Cuspair: Matamataig
expression
abairt
n(f)
expression - abairt(e) scexpressions - abairtean iom
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Cuspair: Matamataig
face
aodann
n(m)
face - aodainn scfaces - aodainnean iom
circle face aodann cearcaill
flat face aodann flat
flat face aodann còmhnard
flat face aodann rèidh
sloping face aodann claon
triangle face aodann triantain
Cuspair: Matamataig
fact
fìrinn
n(f)
fact - fìrinn(e) scfacts - fìrinnean iom
addition facts fìrinnean cur-ris
Cuspair: Matamataig
factor
factar
n(m)
factor - factair scfactors - factaran iom
area factor factar na farsaingeachd
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Cuspair: Matamataig
factorisation
factar(ach)adh
n(m)
factorisation - factarachaidh scfactorisations - factarachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
factorise
factaraich
vb
Cuspair: Matamataig
factorising
a' factar(ach)adh
vb n
Cuspair: Matamataig
fifteen
còig-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fifth
còigeamh
n(m)
fifth - còigeimh scfifths - còigeamhan iom
Cuspair: Matamataig
fifth
còigeamh
adj
the fifth one an còigeamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
fifty
caogad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
figure
figear
n(m)
figure - figeir scfigures - figearan iom
figure problem ceist-fhigearan
single figure aon-fhigear singilte
two-figure dà-fhigear
three-figure trì-figearan
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
four-figure grid reference comharradh-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharradh-clèithe sia-figearan
single figure figear singilte
Cuspair: Matamataig
first
ciad
adj
Cuspair: Matamataig
first
a' chiad
adj
the first one a' chiad fhear/tè
Cuspair: Matamataig
fitting
co-fhreagairt
adj
Cuspair: Matamataig
five
còig
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
flat
còmhnard
adj
flat face aodann còmhnard
flat shape cumadh còmhnard
Cuspair: Matamataig
flat
flat
adj
aodann flat flat face
Cuspair: Matamataig
flat
rèidh
adj
flat face aodann rèidh
Cuspair: Matamataig
floating
neo-cheangailte
adj
floating point puing neo-cheangailte
Cuspair: Matamataig
flowchart
clàr-srutha
n(m)
flowchart - clàir-shrutha scflowcharts - clàran-srutha iom
Cuspair: Matamataig
foot
troigh
n(f)
foot - troighe scfeet - troighean iom
Cuspair: Matamataig
formula
foirmle
n(m/f)
formula - foirmle scformulae - foirmlean iom
Cuspair: Matamataig
forty
ceathrad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
forward
air adhart
adv
Cuspair: Matamataig
four
ceithir
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fourteen
ceithir-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fourth
ceathramh
adj
the fourth one an ceathramh fear/tè
Cuspair: Matamataig
fraction
bloigh
n(f)
fraction - bloighe scfractions - bloighean iom
decimal fraction bloigh dheicheach
equal fractions bloighean co-ionann
fraction of sets bloigh sheataichean
vulgar fraction bloigh chumanta
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
fraction board clàr-bhloighean
Cuspair: Matamataig
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid scfrequencies - triceadan iom
frequency table clàr-triceid
relative frequency tricead dàimheach
cumulative frequency tricead tionalach
Cuspair: Matamataig
function
fuincsean
n(m)
function - fuincsein scfunctions - fuincseanan iom
cubic function fuincsean ciùbach
function machine inneal-àireamhean
linear function fuincsean loidhneach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
Cuspair: Matamataig
functional
fuincseanach
adj
functional notation comharradh fuincseanach
Cuspair: Matamataig
gallon
galan
n(m)
gallon - galain scgallons - galanan iom
Cuspair: Matamataig
geometric
geoimeatrach
adj
geometric construction dealbhadh geoimeatrach
Cuspair: Matamataig
geometry
geoimeatraidh
n(m)
geometry - geoimeatraidh sc
Cuspair: Matamataig
gradient
caisead
n(m)
gradient - caiseid scgradients - caiseadan iom
Cuspair: Matamataig
gram
gram
n(m)
gram - gram(a) scgrams - gramaichean iomgrams - graman iom
Cuspair: Matamataig
graph
graf
n(m)
graph - grafa scgraphs - grafaichean iom
bar graph graf-cholbhan
box plot graf-bhogsaichean
block graph graf-bhlocaichean
compound bar graph graf-cholbhan fillte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
discontinuous graph graf neo-leantainneach
line bar graph graf-cholbhan loidhne
periodic graph graf-cuartach
pie graph graf-cearcaill
spike graph graf-spìceach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
trend graph graf ghluasadan
scatter graph graf-sgapte
stem and leaf graph graf stoc-is-duilleach
band graph graf-bhannan
Cuspair: Matamataig
great
mòr
adj
greater than nas motha na
Cuspair: Matamataig
grid
cliath
n(f)
grid - clèithe scgrids - cliathan iom
dot grid cliath-dhotagan
reference grid cliath-lorgaidh
grid reference comharra-clèithe
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
grid line loidhne-clèithe
grid point puing-clèithe
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
square dot grid cliath-dhotagan ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
gross
iomlan
adj
gross weight cuideam iomlan
Cuspair: Matamataig
guess
tuairmse
n(f)
guess - tuairmse scguesses - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
guess
tuairmsich
vb
Cuspair: Matamataig
guess
dèan tuairmse air
vb
Cuspair: Matamataig
guessing
a' tuairmseachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
guessing
a' dèanamh tuairmse air
vb n
Cuspair: Matamataig
half
leth
n(m)
half - leth schalves - lethean iom
halfway between letheach (slighe) eadar
half past leth-uair an dèidh
half-turn leth-char
half-litre leth-liotair
half-metre leth-mheatair
Cuspair: Matamataig
half-litre
leth-liotair
n(m)
half-litre - leth-liotair schalf-litres - leth-liotairean iom
Cuspair: Matamataig
half-metre
leth-mheatair
n(m)
half-metre - leth-mheatair schalf-metres - leth-mheatairean iom
Cuspair: Matamataig
half-turn
leth-char
n(m)
half-turn - leth-chuir schalf-turns - leth-charan iom
Cuspair: Matamataig
halve
dèan dà leth air
vb
Cuspair: Matamataig
halve
lethaich
vb
Cuspair: Matamataig
halving
a' dèanamh dà leth air
vb n
Cuspair: Matamataig
halving
a' lethachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
handspan
rèis
n(f)
handspan - rèise schandspans - rèisean iom
Cuspair: Matamataig
heavier
nas truime
comp
Cuspair: Matamataig
heaviest
as truime
sup
Cuspair: Matamataig
heavy
trom
adj
Cuspair: Matamataig
hectare
heactair
n(m)
hectare - heactair schectares - heactairean iom
Cuspair: Matamataig
height
àirde
n(f)
height - àirde scheights - àirdean iom
height in metres àirde ann am meatairean
height line loidhne-àirde
Cuspair: Matamataig
hemisphere
leth-chruinne
n(m/f)
hemisphere - leth-chruinne schemispheres - leth-chruinnean iom
measure the size of the hemisphere tomhais meud na leth-chruinne
Cuspair: Matamataig
heptagon
seachd-cheàrnach
n(m)
heptagon - seachd-cheàrnaich scheptagons - seachd-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
heptagonal
seachd-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
hexagon
sia-cheàrnach
n(m)
hexagon - sia-cheàrnaich schexagons - sia-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
hexagonal
sia-cheàrnachail
adj
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Cuspair: Matamataig
high
àrd
adj
Cuspair: Matamataig
higher
nas àirde
comp
Cuspair: Matamataig
highest
as àirde
sup
Cuspair: Matamataig
hire-purchase
màl-cheannachd
n(m)
hire-purchase - màl-cheannachd sc
Cuspair: Matamataig
hollow
falamh
adj
Cuspair: Matamataig
horizontal
còmhnard
adj
horizontal line loidhne chòmhnard
Cuspair: Matamataig
hour
uair
n(f)
hour - uarach schours - uairean iom
top of the hour mullach na h-uarach
24 hour 24-uarach
24 hour clock cloc 24-uarach
half past leth-uair an dèidh
the hour hand an spòg bheag
Cuspair: Matamataig
hour
uair a thìde
n(f)
hour - uair a thìde schours - uairean a thìde iom
Cuspair: Matamataig
hundred
ceud
n(m)
hundred - ceud schundreds - ceudan iom
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
The Hundred Divisions Roinnean nan Ceud
Cuspair: Matamataig
hundred
ceud
adj
hundred thousand ceud mìle
Cuspair: Matamataig
hundredth
ceudamh
adj
the hundredth one an ceudamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
hypotenuse
hypotenuse
n(m/f)
hypotenuse - hypotenuse schypotenuses - hypotenusean iom
Cuspair: Matamataig
icosahedron
icosahedron
n(m)
icosahedron - icosahedron scicosahedron - icosahedronan iom
Cuspair: Matamataig
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh scimages - ìomhaighean iom
Cuspair: Matamataig
Imperial
Ìmpireil
adj
Cuspair: Matamataig
improper
anabharr
adj
improper fraction bloigh anabharr
Cuspair: Matamataig
improvement
leasachadh
n(m)
improvement - leasachaidh scimprovements - leasachaidhean iom
trial and improvement feuchainn is leasachadh
Cuspair: Matamataig
inch
òirleach
n(f)
inch - òirlich scinches - òirlich iom
Cuspair: Matamataig
increase
meudachadh
n(m)
increase - meudachaidh scincreases - meudachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
increase
meudaich
vb
Cuspair: Matamataig
increasing
a' meudachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
index
indeacs
n(m)
index - indeacs scindexes - indeacsan iom
indexing indeacsadh
indexed indeacste
index set seata indeacste/indeacsaidh
Cuspair: Matamataig
indirect
neo-dhìreach
adj
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
inequality
eas-aontarachd
n(f)
inequality - eas-aontarachd scinequalities - eas-aontarachdan iom
Cuspair: Matamataig
inequation
eas-aontar
n(m)
inequation - eas-aontair scinequations - eas-aontaran iom
Cuspair: Matamataig
inscribed
snaighte
adj
inscribed circle cearcall snaighte
Cuspair: Matamataig
intercept
crasg
n(f)
intercept - craisg scintercepts - crasgan iom
Cuspair: Matamataig
interest
riadh
n(m)
interest - rèidh sc
interest rate ìre an rèidh
it returned high interest chuir e riadh mòr dheth
Cuspair: Matamataig
interquartile
eadar-chairtealach
adj
interquartile range raon eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
intersecting
a' trasnadh
vb n
Cuspair: Matamataig
intersection
trasnadh
n(m)
intersection - trasnaidh scintersections - trasnaidhean iom
Cuspair: Matamataig
interval
beàrn
n(m/f)
interval - beàirn scintervals - beàrnan iom
class interval beàrn clas
Cuspair: Matamataig
inverse
mùthadh
n(m)
inverse - mùthaidh scinverses - mùthaidhean iom
Cuspair: Matamataig
inverse
mùiteach
adj
inverse tangent beantan mùiteach
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
inverse proportion co-chuid mhùiteach
inverse variation atharrachadh mùiteach
Cuspair: Matamataig
inversion
tionndadh
n(m)
inversion - tionndaidh scinversions - tionndaidhean iom
Cuspair: Matamataig
invert
tionndaidh
vb
Cuspair: Matamataig
inverting
a' tionndadh
vb n
inverting fractions a' tionndadh bhloighean
Cuspair: Matamataig
invest
taisg
vb
Cuspair: Matamataig
investment
tasgadh
n(m)
investment - tasgaidh scinvestments - tasgaidhean iom
to invest in cuir airgead an tasgadh
to invest in cuir airgead an sàs
investment account cunntas-tasgaidh
we invested £500 thaisg sinn £500
Cuspair: Matamataig
irrational
neo-raiseanail
adj
irrational number àireamh neo-raiseanail
Cuspair: Matamataig
irregular
neo-riaghailteach
adj
Cuspair: Matamataig
irregular
neo-àbhaisteach
adj
Cuspair: Matamataig
isometric
isomeatrach
adj
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
Cuspair: Matamataig
isosceles
co-chasach
adj
isosceles triangle triantan co-chasach
Cuspair: Matamataig
isoscles
co-chasach
adj
isoscles triangle triantan co-chasach
Cuspair: Matamataig
iteration
tuairmse air thuairmse
n phr
canaidh sinn 'tuairmse air thuairmse' ris an eisimpleir seo de 'feuch is leasaich' this example of trial and improvement is referred to as iteration
Cuspair: Matamataig
iterative
tuairmseach
adj
iterative process pròiseas tuairmseach
Cuspair: Matamataig
key
putan
n(m)
key - putain sckeys - putanan iomkeys - putain iom
Cuspair: Matamataig
kilogram
cileagram
n(m)
kilogram - cileagram sckilograms - cileagraman iom
kg cg
Cuspair: Matamataig
kilometre
cilemeatair
n(m)
kilometre - cilemeatair sckilometres - cilemeatairean iom
km km
squared kilometre cilemeatair ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
kite
itealag
n(f)
kites - itealaig(e) sckites - itealagan iom
Cuspair: Matamataig
large
mòr
adj
Cuspair: Matamataig
larger
nas motha
comp
Cuspair: Matamataig
largest
as motha
sup
Cuspair: Matamataig
layer
sreath
n(m/f)
layer - sreatha sclayers - sreathan iom
Cuspair: Matamataig
length
faid
n(f)
length - faide sclengths - faidean iom
true length fìor-fhaid
Cuspair: Matamataig
less
nas lugha
comp
less than nas lugha na
Cuspair: Matamataig
light
aotrom
adj
Cuspair: Matamataig
lighter
nas aotruime
comp
Cuspair: Matamataig
lightest
as aotruime
sup
Cuspair: Matamataig
likelihood
coltachd
n(f)
likelihood - coltachd sclikelihoods - coltachdan iom
Cuspair: Matamataig
likely
coltach
adj
most likely as coltaiche
least likely as neo-choltaiche
Cuspair: Matamataig
line
loidhne
n(f)
line - loidhne sclines - loidhnichean iom
parallel lines loidhnichean co-shìnte
horizontal line loidhne chòmhnard
contour loidhne-àirde
grid line loidhne-clèithe
line bar graph graf-cholbhan loidhne
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
line symmetry co-chothromachd loidhne
number line loidhne-àireamhan
curved line loidhne lùbte
vertical line loidhne bheartagail
diagonal line loidhne thrastanach
line graph graf-loidhne 
Cuspair: Matamataig
linear
loidhneach
adj
linear function fuincsean loidhneach
Cuspair: Matamataig
link
ceangal
n(m)
link - ceangail sclinks - ceangalan iom
linking cubes ciùban-ceangail
Cuspair: Matamataig
link
co-cheangal
n(m)
link - co-cheangail sclinks - co-cheangalan iom
link with multiplication co-cheangal ri iomadachadh
Cuspair: Matamataig
link
ceangail
vb
Cuspair: Matamataig
link
co-cheangail
vb
Cuspair: Matamataig
linked
co-cheangailte
adj
Cuspair: Matamataig
linking
a' ceangal
vb n
Cuspair: Matamataig
linking
a' co-cheangal
vb n
Cuspair: Matamataig
liquid
lionn
n(m)
liquid - lionna scliquids - lionntan iom
sweet liquid lionn milis
Cuspair: Matamataig
litre
liotair
n(m)
litre - liotair sclitres - liotairean iom
litres per minute liotairean sa mhionaid
litre/min liot/mion
Cuspair: Matamataig
loan
iasad
n(m)
loan - iasaid scloans - iasadan iom
take out a loan gabh air iasad
taking out a loan a' gabhail air iasad
borrowing a' gabhail air iasad
borrow gabh air iasad
Cuspair: Matamataig
long
fada
adj
long division roinneadh fhada
Cuspair: Matamataig
longer
nas fhaide
comp
Cuspair: Matamataig
longest
as fhaide
sup
Cuspair: Matamataig
low
ìosal
adj
Cuspair: Matamataig
lower
nas ìsle
comp
lower term teirm nas ìsle
Cuspair: Matamataig
lowest
as ìsle
sup
lowest term teirm as ìsle
Cuspair: Matamataig
match
maids
vb
Cuspair: Matamataig
matching
maidseadh
n(m)
matching - maidsidh scmatchings - maidsidhean iom
Cuspair: Matamataig
matching
a' maidseadh
vb n
Cuspair: Matamataig
mathematical
matamataigeach
adj
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
mathematical symbols comharran matamataigeach
Cuspair: Matamataig
mathematics
matamataig
n(m)
mathematics - matamataig sc
mathematics and its impact on the world matamataig agus a bhuaidh air an t-saoghal
general principles of mathematics prionnsapalan coitcheann matamataig
natural mathematics matamataig nàdarra
applied mathematics matamataig gnìomhach
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
Cuspair: Matamataig
maximum
as motha
adj
Cuspair: Matamataig
maximum
bàrr-suime
adj
maximum turning point puing tionndaidh bhàrr-suime
Cuspair: Matamataig
maze
ioma-shlighe
n(f)
maze - ioma-shlighe scmazes - ioma-shlighean iom
Cuspair: Matamataig
mean
cuibheas
n(m)
mean - cuibheis scmeans - cuibheasan iom
Cuspair: Matamataig
mean
cuibheasach
adj
mean value luach cuibheasach
Cuspair: Matamataig
measure
tomhas
n(m)
measure - tomhais scmeasures - tomhasan iom
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
measuring tape teip-tomhais
Cuspair: Matamataig
measure
tomhais
vb
Cuspair: Matamataig
measurement
tomhas
n(m)
measurement - tomhais scmeasurements - tomhasan iom
Cuspair: Matamataig
measuring
a' tomhas
vb n
measuring tape teip-tomhais
Cuspair: Matamataig
median
meadhan
n(m)
median - meadhain scmedians - meadhanan iom
Cuspair: Matamataig
median
meadhanach
adj
median number àireamh mheadhanach
Cuspair: Matamataig
medium
meadhanach
adj
Cuspair: Matamataig
metre
meatair
n(m)
metre - meatair scmetres - meatairean iom
metre stick maide meatair
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
height in metres àirde ann am meatairean
Cuspair: Matamataig
metric
meatrach
adj
Cuspair: Matamataig
mid-interval
meadhan-bheàrnach
adj
Cuspair: Matamataig
midday
meadhan-latha
n(m)
midday - meadhain-latha sc
Cuspair: Matamataig
midnight
meadhan-oidhche
n(m)
midnight - meadhain-oidhche sc
Cuspair: Matamataig
mile
mìle
n(m/f)
mile - mìle scmiles - mìltean iom
miles per hour (mph) mìle san uair (msu)
Cuspair: Matamataig
millilitre
mililotair
n(m)
millilitre - mililotair scmillilitres - mililiotairean iom
Cuspair: Matamataig
millimetre
milemeatair
n(m)
millimetre - milemeatair scmillimetres - milemeatairean iom
Cuspair: Matamataig
million
millean
n(m)
million - millein scmillions - milleanan iom
Cuspair: Matamataig
minimum
as lugha
adj
minimum turning point puing-tionndaidh as lugha
Cuspair: Matamataig
minus
thoir-air-falbh
vb
Cuspair: Matamataig
minute
mionaid
n(f)
minute - mionaid(e) scminutes - mionaidean iom
the minute hand an spòg mhòr
Cuspair: Matamataig
mixed
measgaichte
adj
mixed calculation operation obrachadh measgaichte
mixed numbers àireamhan measgaichte
Cuspair: Matamataig
modal
mòdach
adj
Cuspair: Matamataig
mode
mòd
n(m)
mode - mòd scmodes - mòdan iom
Cuspair: Matamataig
mode
modh
n(m)
mode - modha scmodes - modhan iommodes - modhannan iom
Cuspair: Matamataig
model
modail
n(m)
model - modail scmodels - modailean iom
scale model modail-sgèile
Cuspair: Matamataig
money
airgead
n(m)
money - airgid scmonies - airgeadan iom
foreign money airgead cèin
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
Cuspair: Matamataig
multiple
iomad
n(m)
multiple - iomaid scmultiples - iomadan iom
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
near-multiple faisg-iomad
Cuspair: Matamataig
multiplication
iomadachadh
n(m)
multiplication - iomadachaidh scmultiplications - iomadachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
multiplier
iomadair
n(m)
multiplier - iomadair scmultipliers - iomadairean iom
Cuspair: Matamataig
multiply
iomadaich
vb
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Cuspair: Matamataig
multiplying
ag iomadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
narrow
cumhang
adj
Cuspair: Matamataig
narrower
nas cuinge
comp
Cuspair: Matamataig
narrowest
as cuinge
sup
Cuspair: Matamataig
near-double
faisg-dhùblachadh
n(m)
near-double - faisg-dhùblachaidh scnear-doubles - faisg-dhùblaichean iom
Cuspair: Matamataig
near-multiple
faisg-iomad
n(m)
near-multiple - faisg-iomaid scnear-multiples - faisg-iomadan iom
Cuspair: Matamataig
negative
àicheil
adj
negative number àireamh àicheil
Cuspair: Matamataig
net
lìon
n(m)
net - lìn scnets - lìontan iom
net of a cube lìon ciùb
Cuspair: Matamataig
net
lom
adj
net weight cuideam lom
Cuspair: Matamataig
nine
naoi
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
nineteen
naoi-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
ninety
naochad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
ninth
naoidheamh
adj
the ninth one an naoidheamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
ninth
naoidheamh
n(m)
ninth - naoidheimh scninths - naoidheamhan iom
Cuspair: Matamataig
non-divisible
do-roinnte
adj
Cuspair: Matamataig
non-proportionality
neo-chuidead
n(m)
non-proportionality - neo-chuideid sc
Cuspair: Matamataig
non-standard
neo-riaghailteach
adj
Cuspair: Matamataig
non-standard
neo-àbhaisteach
adj
Cuspair: Matamataig
noon
meadhan-latha
n(m)
noon - meadhain-latha sc
Cuspair: Matamataig
notation
comharradh
n(m)
notation - comharraidh scnotations - comharraidhean iom
notation card cairt-comharraidh
decimal notation comharradh deicheach
functional notation comharradh fuincseanach
dash notation comharradh-sgrìoba
Cuspair: Matamataig
number
àireamh
n(f)
number - àireimh scnumbers - àireamhan iom
even number àireamh chothromach
combined number machines innealan-àireamhan-ceangailte
exact number àireamh mhionaideach
negative number àireamh àicheil
number names ainmean àireamhan
odd number àireamh chòrr
ordinal number àireamh òrdail
cardinal number àireamh àrdail
positive number àireamh dhearbh(te)
square number àireamh cheàrnagach
whole number àireamh shlàn
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireamh
number chain sèine-àireamhan
number code còd-àireamhan
number line loidhne-àireamhan
number sentence seantans-àireamhan
number sequence òrdugh-àireamhan
number and quantity àireamh agus uiread
number problem ceist-àireamhan
number story stòiridh-àireamhan
optional number àireamh roghainneil
mixed numbers àireamhan measgaichte
rational number àireamh raiseanail
real number fìor-àireamh
irrational number àireamh neo-raiseanail
Cuspair: Matamataig
numeral
figear
n(m)
numeral - figeir scnumerals - figearan iom
Roman numerals figearan Ròmanach
cardinal numeral figear àrdail
ordinal numeral figear òrdail
Cuspair: Matamataig
numerator
àireamhaiche
n(m)
numerator - àireamhaiche scnumerators - àireamhaichean iom
Cuspair: Matamataig
numerical
àireamhach
adj
numerical analysis anailis àireamhach
numerical adjective buadhair àireamhach
Cuspair: Matamataig
obtuse
farsaing
adj
obtuse angle ceàrn farsaing
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
Cuspair: Matamataig
octagon
ochd-cheàrnach
n(m)
octagon - ochd-cheàrnaich scoctagons - ochd-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
octagonal
ochd-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedron - octahedroin scoctahedronan - octahedronan iom
Cuspair: Matamataig
odd
còrr
adj
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan corra
Cuspair: Matamataig
odd one out
conadal
adj
Cuspair: Matamataig
one
aon
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh scoperations - obrachaidhean iom
inverse operation obrachadh mùiteach
mixed calculation operation obrachadh measgaichte
Cuspair: Matamataig
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh scorders - òrduighean iomorders - òrdughan iom
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
Cuspair: Matamataig
order
òrdaich
vb
Cuspair: Matamataig
ordering
ag òrdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
ordering
òrdachadh
n(m)
ordering - òrdachaidh sc
Cuspair: Matamataig
ordinal
òrdail
adj
ordinal numbers àireamhan òrdail
Cuspair: Matamataig
ounce
unnsa
n(m)
ounce - unnsa scounces - unnsachan iomounces - unnsaichean iom
Cuspair: Matamataig
outline
loidhne-muigh (2sh)
n(f)
outline - loidhne-muigh (2sh) scoutlines - loidhnichean-muigh (2sh) iom
Cuspair: Matamataig
oval
ugh-chruth
n(m)
oval - ugh-chrutha scovals - ugh-chruthan iom
Cuspair: Matamataig
oval
ugh-chruthach
adj
Cuspair: Matamataig
overlap
tar-shìneadh
n(m)
overlap - tar-shìnidh scoverlaps - tar-shìnidhean iom
Cuspair: Matamataig
overlay
tar-laigh
vb
Cuspair: Matamataig
overtime
còrr-ùine
n(f)
overtime - còrr-ùine sc
Cuspair: Matamataig
p.m
f
adv
Cuspair: Matamataig
pack
paca
n(m)
pack - paca scpacks - pacan iompacks - pacaichean iom
Cuspair: Matamataig
pair
paidhir
n(m)
pair - paidhir scpairs - pàidhrichean iom
commutative pairs pàidhrichean co-iomlaideach
Cuspair: Matamataig
palindromic
palindromaig
adj
palindromic number àireamh phalindromaig
Cuspair: Matamataig
parallel
co-shìnte
adj
parellel lines loidhnichean co-shìnte
Cuspair: Matamataig
parallelogram
parailealogram
n(m)
parallelogram - parailealogram scparallelograms - parailealograman iom
Cuspair: Matamataig
parallelogram
ceithir-cheàrnach co-shìnte
n(m)
parallelogram - ceithir-cheàrnaich co-shìnte scparallelograms - ceithir-cheàrnachan co-shìnte iom
Cuspair: Matamataig
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain scpatterns - pàtranan iompatterns - pàtrain iom
cyclic pattern pàtran cuartail
repeating pattern pàtran minig
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
tiling pattern pàtran-leacaidh
Cuspair: Matamataig
pay
pàigheadh
n(m)
pay - pàighidh scpays - pàighidhean iom
Cuspair: Matamataig
pay
pàigh
vb
please pay here pàigh an seo
Cuspair: Matamataig
paying
a' pàigheadh
vb n
Cuspair: Matamataig
pegboard
clàr-bhioran
n(m)
pegboard - clàir-bhioran scpegboards - clàran-bhioran iom
Cuspair: Matamataig
pence
sgillinn
n(f)
pence - sgillinn(e) scpence - sgillinnean iom
dà sgillin two pence
Cuspair: Matamataig
pentagon
còig-cheàrnach
n(m)
pentagon - còig-cheàrnaich scpentagons - còig-cheàrnachan iom
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach
Cuspair: Matamataig
pentagonal
còig-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
per cent
sa cheud (%)
adv
thirty per cent trithead sa cheud
Cuspair: Matamataig
percentage
ceudad
n(m)
percentage - ceudaid scpercentages - ceudadan iom
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Cuspair: Matamataig
percentage
ceudadach
adj
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
percentage increase meudachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
percentile
ceudachd
n(f)
percentile - ceudachd scpercentiles - ceudachdan iom
Cuspair: Matamataig
perimeter
cuairt-thomhas
n(m)
perimeter - cuairt-thomhais scperimeters - cuairtean-thomhas iom
perimeter of the triangle cuairt-thomhas an triantain
Cuspair: Matamataig
periodic
cuartach
adj
periodic graph graf cuartach
Cuspair: Matamataig
perpendicular
ceart-cheàrnach
adj
Cuspair: Matamataig
pictogram
clàr-dhealbhan
n(m)
pictogram - clàir-dhealbhan scpictograms - clàran-dhealbhan iom
Cuspair: Matamataig
pie chart
clàr-cearcaill
n(m)
pie chart - clàir-cearcaill scpie chart - clàir-cearcaill iom
Cuspair: Matamataig
pie graph
graf-cearcaill
n(m)
pie graph - graf-cearcaill scpie graphs - grafaichean-cearcaill iom
Cuspair: Matamataig
piece work
pàigheadh a rèir obrach
n phr
Cuspair: Matamataig
place value
luach (a rèir) àite
n phr
Cuspair: Matamataig
plane
raon
n(m)
plane - raoin scplanes - raointean iom
diagonal plane raon trastanach
horizontal plane raon còmhnard
plane of symmetry raon-cothromachaidh
vertical plane raon dìreach
Cuspair: Matamataig
plus
cuir-ris
vb
2 plus 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
Cuspair: Matamataig
point
puing
n(f)
point - puinge scpoints - puingean iom
end-point puing-deiridh
point of intersection puing-trasnaidh
turning point puing-tionndaidh
starting point puing-tòiseachaidh
Cuspair: Matamataig
polygon
poileagan
n(m)
polygon - poileagain scpolygons - poileaganan iom
regular polygon poileagan riaghailteach
Cuspair: Matamataig
portion
cuid
n(f)
portion - cuide scportions - cuidean iom
Cuspair: Matamataig
portion
earrann
n(f)
portion - earrainn scportions - earrannan iom
Cuspair: Matamataig
portion
roinn
n(f)
portion - roinne scportions - roinnean iom
Cuspair: Matamataig
position
suidheachadh
n(m)
position - suidheachaidh scpositions - suidheachaidhean iom
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Cuspair: Matamataig
positive
dearbh(te)
adj
positive number àireamh dhearbh(te)
Cuspair: Matamataig
pound
punnd
n(m)
pound - puinnd scpounds - puinnd iom
Cuspair: Matamataig
pound (£)
nota
n(f)
pound (£) - nota scpounds (£) - notaichean iom
Cuspair: Matamataig
power
cumhachd
n(m/f)
power - cumhachd scpowers - cumhachdan iom
powers of ten cumhachdan de dheich
powers and roots cumhachdan agus freumhan
Cuspair: Matamataig
predict
ro-inns
vb
Cuspair: Matamataig
predicting
a' ro-innse
vb n
Cuspair: Matamataig
prediction
ro-innse
n(m)
prediction - ro-innse scpredictions - ro-innsean iom
Cuspair: Matamataig
price
prìs
n(f)
price - prìse scprices - prìsean iom
buying price prìs-ceannachd
price list liosta phrìsean
selling price prìs-reic
Cuspair: Matamataig
price
cuir prìs air
vb
Cuspair: Matamataig
prime
prìomh
adj
prime factors prìomh fhactaran
prime number prìomh àireamh
Cuspair: Matamataig
prime
prìomh
n(m)
prime - prìomh scprimes - prìomhan iom
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Cuspair: Matamataig
prism
priosam
n(m)
prism - priosam scprisms - priosaman iom
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach
triangular prism priosam triantanach
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Cuspair: Matamataig
probability
coltachd
n(f)
probability - coltachd scprobabilities - coltachdan iom
equal probability coltachd cho-ionann
Cuspair: Matamataig
probable
coltach
adj
most probable as coltaiche
more probable nas coltaiche
least probable as neo-choltaiche
less probable nas neo-choltaiche
Cuspair: Matamataig
problem
ceist
n(f)
problem - ceiste scproblems - ceistean iom
word problem ceist-teacsa
number problem ceist-àireamhan
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Cuspair: Matamataig
problem solving
fuasgladh cheistean
n phr
Cuspair: Matamataig
process
pròiseas
n(m)
process - pròiseas scprocesses - pròiseasan iom
process of change pròiseas atharrachaidh
mental processes pròiseasan inntinn
iterative process pròiseas tuairmseach
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Cuspair: Matamataig
product
toradh
n(m)
product - toraidh scproducts - toraidhean iom
Cuspair: Matamataig
product rule
riaghailt iomadachaidh
n phr
Cuspair: Matamataig
profile
profaidhl
n(m)
profile - profaidhl scprofiles - profaidhlean iom
Cuspair: Matamataig
profit
prothaid
n(f)
profit - prothaid(e) scprofits - prothaidean iom
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Cuspair: Matamataig
property
buadh
n(f)
property - buaidh scproperties - buadhan iom
Cuspair: Matamataig
property
feart
n(m)
property - fearta scproperties - feartan iom
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
properties of a triangle feartan triantain
Cuspair: Matamataig
proportion
co-chuid
n(f)
proportion - co-chuid scproportions - co-chuidean iom
inverse proportion co-chuid mhùiteach
direct proportion co-chuid dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
proportion
cuid
n(f)
proportion - cuid scproportions - cuidean iom
Cuspair: Matamataig
proportional
co-chuideil
adj
a is proportional to b tha a co-chuideil ri b
Cuspair: Matamataig
proportional
cuideil
adj
a is proportional to b tha a cuideil ri b
Cuspair: Matamataig
proportionality
cuidead
n(m)
proportionality - cuideid scproportionalities - cuideadan iom
direct proportionality cuidead dìreach
inverse proportionality cuidead mùiteach
Cuspair: Matamataig
proportionality
co-chuidead
n(m)
proportionality - co-chuideid scproportionalities - co-chuideadan iom
Cuspair: Matamataig
protractor
protractair
n(m)
protractor - protractair scprotractors - protractairean iom
Cuspair: Matamataig
pursuit curves
lùbaidhean-loidhne
pl n(f)
Cuspair: Matamataig
puzzle
tòimhseachan
n(m)
puzzle - tòimhseachain scpuzzles - tòimhseachain iom
Cuspair: Matamataig
pyramid
pioramaid
n(f)
pyramid - pioramaid(e) scpyramids - pioramaidean iom
skeleton pyramid pioramaid chnàmhach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
Cuspair: Matamataig
quadratic
ceàrnanach
adj
quadratic function fuincsean ceàrnanach
Cuspair: Matamataig
quadrilateral
ceithir-cheàrnach
n(m)
quadrilateral - ceithir-cheàrnaich scquadrilaterals - ceithir-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
quantity
uiread
n(f)
quantity - uiread scquantities - uiread iom
number and quantity àireamh agus uiread
Cuspair: Matamataig
quarter
cairteal
n(m)
quarter - cairteil scquarters - cairtealan iom
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
two quarters dà chairteal
three quarters trì cairtealan
quarter past cairteal an dèidh
quarter to cairteal gu
Cuspair: Matamataig
quarter
cairtealaich
vb
Cuspair: Matamataig
quartered
cairtealaichte
adj
Cuspair: Matamataig
quartered
air a chairtealachadh
adj
Cuspair: Matamataig
quartering
a' cairtealachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
quartile
cairteal
n(m)
quartile - cairteil scquartiles - cairtealan iom
upper quartile cairteal àrd
lower quartile cairteal ìosal
inter-quartile eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
radius
radius
n(m)
radius - radius scradii - radii iom
Cuspair: Matamataig
random
tuaireamach
adj
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
Cuspair: Matamataig
range
raon
n(m)
range - raoin scranges - raointean iom
interquartile range raon eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
rate
ìre
n(f)
rate - ìre scrates - ìrean iom
constant rate ìre chunbhalach
rate of filling ìre-lìonaidh
rate of flow ìre-ruith(e)
rate per hour ìre san uair
interest rate ìre an rèidh
Cuspair: Matamataig
rate
reat
n(m)
rate - reat scrates - reatan iom
rate of pay reat-pàighidh
breathing rate reat tarraing anail
breathing rate reat-analachaidh
Cuspair: Matamataig
ratio
co-mheas
n(m)
ratio - co-mheasa scratios - co-mheasan iom
Cuspair: Matamataig
rational
raiseanail
adj
rational number àireamh raiseanail
Cuspair: Matamataig
rationalise
raiseanailich
vb
rationalise the following fractions raiseanailich na bloighean a leanas
Cuspair: Matamataig
ready reckoner
clàr-dèante
n(m)
ready reckoner - clàir-dhèante scready reckoners - clàran-dèante iom
Cuspair: Matamataig
rearrange
ath-rèitich
vb
Cuspair: Matamataig
rearrangement
ath-rèiteachadh
n(m)
rearrangement - ath-rèiteachaidh screarrangements - ath-rèiteachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
rearranging
ag ath-rèiteachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reciprocal
co-thionndadh
n(m)
reciprocal - co-thionndaidh screciprocals - co-thionndaidhean iom
Cuspair: Matamataig
rectangle
ceart-cheàrnach
n(m)
rectangle - ceart-cheàrnaich screctangles - ceart-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
rectangular
ceart-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
reduction
lùghdachadh
n(m)
reduction - lùghdachaidh screductions - lùghdachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reference grid
cliath-lorgaidh
n(f)
reference grid - clèithe-lorgaidh screference grids - cliathan-lorgaidh iom
Cuspair: Matamataig
reflect
nochd
vb
reflect point A in the y-axis nochd puing A anns an axis-y
Cuspair: Matamataig
reflecting
a' nochdadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reflection
faileas
n(m)
reflection - faileis screflections - faileasan iom
reflection symmetry co-chothromachd faileis
Cuspair: Matamataig
reflex
fosgailte
adj
reflex angle ceàrn fosgailte
Cuspair: Matamataig
regular
riaghailteach
adj
regular polygon poileagan riaghailteach
Cuspair: Matamataig
regular
cothromach
adj
Cuspair: Matamataig
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe screlationships - dàimhean iom
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
Cuspair: Matamataig
relative
dàimheach
adj
relative frequency tricead dàimheach
Cuspair: Matamataig
remainder
(an) còrr
n(m)
remainder - corra scremainders - corran iom
Cuspair: Matamataig
repayment
ais-phàigheadh
n(m)
repayment - ais-phàighidh screpayments - ais-phàighidhean iom
repayment period ùine àis-phàighidh
repayment plan plana àis-phàigheadh
Cuspair: Matamataig
revision
ath-obair
n(f)
revision - ath-obair screvisions - ath-obraichean iom
Cuspair: Matamataig
revolution
cuairt
n(f)
revolution - cuairte screvolutions - cuairtean iom
complete revolution cuairt iomlan
Cuspair: Matamataig
rhombus
rombas
n(m)
rhombus - rombais scrhombuses - rombasan iomrhombi - rombasan iom
Cuspair: Matamataig
right
ceart
adj
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheart-cheàrnan
Cuspair: Matamataig
right-angled
ceart-cheàrnach
adj
Cuspair: Matamataig
right-angled
ceart-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
rigid
cruaidh
adj
rigid shape cruth cruaidh
Cuspair: Matamataig
rigid
teann
adj
Cuspair: Matamataig
roll
roilig
vb
Cuspair: Matamataig
rolling
a' roiligeadh
vb n
Cuspair: Matamataig
rolling
roiligeadh
n(m)
rolling - roiligidh scrollings - roiligidhean iom
Cuspair: Matamataig
Roman numerals
figearan Ròmanach
n phr
Cuspair: Matamataig
root
freumh
n(m)
root - freumha scroots - freumhan iomroots - freumhaichean iom
powers and roots cumhachdan agus freumhan
square root freumh ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
rotate
cuir cuairt
vb
Cuspair: Matamataig
rotate
cuartaich
vb
rotate the shape cuartaich an cumadh
Cuspair: Matamataig
rotating
a' cur cuairt
vb n
Cuspair: Matamataig
rotating
a' cuartachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
rotation
cuairt
n(f)
rotation - cuairte scrotations - cuairtean iom
Cuspair: Matamataig
rotation
cuartachadh
n(m)
rotation - cuartachaidh scrotations - cuartachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
rotational
cuartail
adj
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
Cuspair: Matamataig
round
cruinnich
vb
Cuspair: Matamataig
rounding
a' cruinneachadh
vb n
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh
Cuspair: Matamataig
rounding
cruinneachadh
n(m)
rounding - cruinneachaidh scroundings - cruinneachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
row
sreath
n(m/f)
row - sreatha scrows - sreathan iom
Cuspair: Matamataig
rule
riaghailt
n(f)
rule - riaghailt(e) scrules - riaghailtean iom
product rule riaghailt iomadachaidh
Cuspair: Matamataig
ruler
rùilear
n(m)
ruler - rùileir scrulers - rùilearan iom
horizontal rule rùilear comhnard
cm ruler rùilear cm
Cuspair: Matamataig
salary
tuarastal
n(m)
salary - tuarastail scsalaries - tuarastalan iom
yearly salary tuarastal bhliadhnail
Cuspair: Matamataig
save
sàbhail
vb
Cuspair: Matamataig
saving
sàbhaladh
n(m)
saving - sàbhalaidh scsavings - sàbhaladh iom
Cuspair: Matamataig
saving
a' sàbhaladh
vb n
Cuspair: Matamataig
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile scscales - sgèilichean iom
scale drawing dealbh-sgèile
scale factor factar-sgèile
scale model modail-sgèile
Cuspair: Matamataig
scalene
neo-chothromach
adj
scalene triangle triantan neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
scales
meidh
n(f)
scales - meidhe scscales - meidhean iom
Cuspair: Matamataig
score
sgòr
n(m)
score - sgòir scscores - sgòran iomscores - sgòraichean iom
Cuspair: Matamataig
score
sgòr
vb
Cuspair: Matamataig
scoring
a' sgòradh
vb n
Cuspair: Matamataig
second
an dàrna
adj
The Second World War An Dàrna Cogadh
the second one an dàrna fear/tè
Cuspair: Matamataig
second
an dara
adj
Second Summary An Dara Geàrr-Chunntas
the second one an dara fear/tè
Cuspair: Matamataig
second
diog
n(m)
second - diog scseconds - diogan iom
Cuspair: Matamataig
sequence
òrdugh
n(m)
sequence - òrduigh scsequences - òrdughan iom
number sequence òrdugh-àireamhan
Cuspair: Matamataig
set
seata
n(m)
set - seata scsets - seataichean iom
number sets seataichean àireamhan
Cuspair: Matamataig
seven
seachd
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
seventeen
seachd-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
seventh
seachdamh
adj
the seventh one an seachdamh fear
the seventh one an t-seachdamh tè
Cuspair: Matamataig
seventh
seachdamh
n(m)
seventh - seachdaimh scsevenths - seachdamhan iom
Cuspair: Matamataig
seventy
seachdad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
several
iomadach
adj
add several numbers cuir-ris iomadach àireamh
Cuspair: Matamataig
shaded
dathte
adj
work out the size of the shaded area obraich a-mach meud an raoin dhathte
Cuspair: Matamataig
shape
cumadh
n(m)
shape - 2D - cumaidh scshapes - 2D - cumaidhean iom
composite shape cumadh ceangailte
double shape cumadh dùbailte
flat shape cumadh còmhnard
properties of shapes feartan chumaidhean
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
Cuspair: Matamataig
shape
cruth
n(m)
shape - 3D - crutha scshapes - 3D - cruthan iom
irregular shape cruth neo-chothromach
rigid shape cruth cruaidh
irregular shape cruth neo-riaghailteach
double shape cruth dùbailte
Cuspair: Matamataig
share
roinn
n(f)
share - roinne scshares - roinnean iom
Cuspair: Matamataig
share
cuibhreann
n(m/f)
share - cuibhrinn scshares - cuibhrinn iomshares - cuibhreannan iom
Cuspair: Matamataig
share
riaraich
vb
Cuspair: Matamataig
share
roinn
vb
Cuspair: Matamataig
sharing
a' riarachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
sharing
a' roinn(eadh)
vb n
Cuspair: Matamataig
sharing
riarachadh
n(m)
sharing - riarachaidh sc
Cuspair: Matamataig
short
goirid
adj
Cuspair: Matamataig
shorter
nas giorra
comp
Cuspair: Matamataig
shortest
as giorra
sup
Cuspair: Matamataig
side
taobh
n(m)
side - tao(i)bh scsides - taobhan iom
the side adjacent to an taobh dlùth ri
the side opposite an taobh mu choinneamh
Cuspair: Matamataig
side
cliatha(i)ch
n(f)
side - cliathaich scsides - cliathaichean iom
side elevation àrdachadh-cliathaich
side view sealladh-cliathaich
Cuspair: Matamataig
sign
soidhne
n(m)
sign - soidhne scsigns - soidhnichean iom
sign languages cànanan soidhne
plus sign soidhne cuir-ris
minus sign soidhne thoir-air-falbh
Cuspair: Matamataig
significant
brìgheil
adj
significant figure figear brìgheil
most significant figure am figear as brìgheile
Cuspair: Matamataig
similar
co-choltach
adj
Cuspair: Matamataig
similarity
ionannachd
n(f)
similarity - ionannachd scsimilarities - ionannachdan iom
Cuspair: Matamataig
similarity
co-choltas
n(m)
similarity - co-choltais scsimilarities - co-choltasan iom
Cuspair: Matamataig
simple
sìmplidh
adj
Cuspair: Matamataig
simpler
nas sìmplidh(e)
comp
Cuspair: Matamataig
simplest
as sìmplidh(e)
sup
simplest form an riochd as sìmplidh(e)
Cuspair: Matamataig
simplification
sìmpleachadh
n(m)
simplification - sìmpleachaidh scsimplifications - sìmpleachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
simplify
sìmplich
vb
Cuspair: Matamataig
simplifying
a' sìmpleachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
simultaneous
co-amail
adj
simultaneous equations co-aontaran co-amail
Cuspair: Matamataig
single
singilte
adj
single digit figear singilte
Cuspair: Matamataig
six
sia
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
sixteen
sia-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
sixth
siathamh
adj
the sixth one an siathamh fear
the sixth one an t-siathamh tè
Cuspair: Matamataig
sixth
siathamh
n(m)
sixth - siathaimh scsixths - siathamhan iom
Cuspair: Matamataig
sixty
seasgad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
size
meud
n(m)
size - meud scsizes - meudan iom
Cuspair: Matamataig
slope
claonadh
n(m)
slope - claonaidh sc
find the slope of the line AB lorg claonadh na loidhne AB
Cuspair: Matamataig
slope
claon
vb
Cuspair: Matamataig
sloping
a' claonadh
vb n
Cuspair: Matamataig
sloping
claon
adj
sloping face aodann claon
Cuspair: Matamataig
small
beag
adj
Cuspair: Matamataig
smaller
nas lugha
comp
Cuspair: Matamataig
smallest
as lugha
sup
Cuspair: Matamataig
solid
teann
adj
Cuspair: Matamataig
solid
cruaidh
adj
Cuspair: Matamataig
solution
fuasgladh
n(m)
solution - fuasglaidh scsolutions - fuasglaidhean iom
Cuspair: Matamataig
solve
fuasgail
vb
problem solving fuasgladh cheistean
Cuspair: Matamataig
solving
a' fuasgladh
vb n
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
Cuspair: Matamataig
sort
seòrsa
n(m)
sort - seòrsa scsorts - seòrsaichean iom
Cuspair: Matamataig
sort
seòrsaich
vb
Cuspair: Matamataig
sorting
a' seòrsachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
sorting
seòrsachadh
n(m)
sorting - seòrsachaidh sc
Cuspair: Matamataig
span
rèis
n(f)
span - rèise scspans - rèisean iom
Cuspair: Matamataig
speed
luaths
n(m)
speed - luaiths sc
speed of light luaths solais
Cuspair: Matamataig
spend
caith
vb
Cuspair: Matamataig
spend
cosg
vb
Cuspair: Matamataig
spending
a' cosg
vb n
Cuspair: Matamataig
spending
a' caitheamh
vb n
Cuspair: Matamataig
sphere
cruinne
n(m/f)
sphere - cruinne scspheres - cruinnean iom
Cuspair: Matamataig
spot
spot
n(m)
spot - spot scspots - spotan iom
Cuspair: Matamataig
spot
dotag
n(f)
spot - dotaig(e) scspots - dotagan iom
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnag
n(f)
square - ceàrnaig(e) scsquares - ceàrnagan iom
magic square ceàrnag sheunta
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
square based le bonn ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnagach
adj
square faces aodainn chearnagach
square number àireamh cheàrnagach
square unit aonad ceàrnagach
square dot grid cliath-dhotagan ceàrnagach
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
square roots freumhan ceàrnagach
squared paper pàipear ceàrnagach
square face aodann ceàrnagach
square root freumh ceàrnagach
square numbers àireamhan cheàrnagach
square units aonadan ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnagaich
vb
Cuspair: Matamataig
squared
ceàrnagaichte
adj
Cuspair: Matamataig
squaring
a' ceàrnagachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
standard
àbhaisteach
adj
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
Cuspair: Matamataig
standard
slat-tomhais
n(f)
standard - slait-thomhais scstandards - slatan-tomhais iom
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Cuspair: Matamataig
statement
cunntas
n(m)
statement - cunntais scstatements - cunntasan iom
statement of variation cunntas atharrachaidh
Cuspair: Matamataig
stock exchange
margaidh nan earrannan
n(m)
stock exchange - margaidh nan earrannan scstock exchanges - margaidhean nan earrannan iom
Cuspair: Matamataig
stock market
margaidh nan earrannan
n(m)
stock market - margaidh nan earrannan scstock markets - margaidhean nan earrannan iom
Cuspair: Matamataig
stop-clock
stad-chloc
n(m)
stop-clock - stad-chloc scstop-clocks - stad-chlocaichean iom
Cuspair: Matamataig
stop-watch
stad-uaireadair
n(m)
stop-watch - stad-uaireadair scstop-watches - stad-uaireadairean iom
Cuspair: Matamataig
story
stòiridh
n(f)
story - stòiridh scstories - stòiridhean iom
addition story stòiridh cur-ris
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
number story stòiridh-àireamhan
Cuspair: Matamataig
straight
dìreach
adj
straight line loidhne dhìreach
straight edge oir dhìreach
Cuspair: Matamataig
stretch
sìneadh
n(m)
stretch - sìnidh scstretches - sìnidhean iom
one-way stretch sìneadh aon-shligheach
stretch factor factar-sìnidh
Cuspair: Matamataig
stretch
sìn
vb
Cuspair: Matamataig
stretching
a' sìneadh
vb n
Cuspair: Matamataig
subdivide
fo-roinn
vb
Cuspair: Matamataig
subdividing
a' fo-roinn(eadh)
vb n
two-way subdividing fo-roinneadh dà-fhillte
Cuspair: Matamataig
subdivision
fo-roinneadh
n(m)
subdivision - fo-roinnidh scsubdivisions - fo-roinnidhean iom
Cuspair: Matamataig
subgroup
fo-bhuidheann
n(m/f)
subgroup - fo-bhuidhne scsubgroups - fo-bhuidhnean iom
Cuspair: Matamataig
substitute
ionadaich
vb
Cuspair: Matamataig
substituting
ag ionadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
substitution
ionadachadh
n(m)
substitution - ionadachaidh scsubstitutions - ionadachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
subtract
thoir-air-falbh
vb
take 8 away from 20 thoir 8 air falbh bho 20
Cuspair: Matamataig
subtracting
a' toirt-air-falbh
vb n
Cuspair: Matamataig
subtraction
toirt-air-falbh
n(f)
subtraction - toirt-air-falbh sc
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
take 8 away from 20 thoir 8 air falbh bho 20
Cuspair: Matamataig
subtraction
a' toirt-air-falbh
vb n
Cuspair: Matamataig
sum
sùim
n(f)
sum - suime scsums - suimeannan iom
sum of money sùim airgid
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
how much (what sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
Cuspair: Matamataig
supplement
co-leasachadh
n(m)
supplement - co-leasachaidh scsupplements - co-leasachaidhean iom
the supplement of x co-leasachadh x
Cuspair: Matamataig
supplementary
co-leasachail
adj
supplementary angle ceàrn co-leasachail
supplementary to co-leasachail ri
Cuspair: Matamataig
surd
surd
n(m)
surd - surd scsurds - surdan iom
equivalent surds surdan co-ionann
Cuspair: Matamataig
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair scsurfaces - uachdaran iom
surface area farsaingeachd uachdair
Cuspair: Matamataig
symbol
soidhne
n(f)
symbol - soidhne scsymbols - soidhnichean iom
Cuspair: Matamataig
symmetrical
co-chothromach
adj
symmetrical designs dealbhan co-chothromach
symmetrical patterns pàtranan co-chothromach
Cuspair: Matamataig
symmetrical
cothromaichte
adj
Cuspair: Matamataig
symmetry
co-chothromachd
n(f)
symmetry - co-chothromachd sc
axis of symmetry axis-cothromachaidh
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
line symmetry co-chothromachd loidhne
reflective symmetry co-chothromachd faileis
turn symmetry co-chothromachd tionndaidh
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
plane of symmetry raon-cothromachaidh
reflection symmetry co-chothromachd faileis
Cuspair: Matamataig
table
clàr
n(m)
table - clàir sctables - clàran iomtables - clàir iom
timetable clàr-ama
pegboard clàr-bhioran
fraction board clàr-bhloighean
pie chart clàr-cearcaill
bar chart clàr-cholbhan
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
two-way table clàr dà-fhillte
ready reckoner clàr-dèante
pictogram clàr-dhealbhan
tally chart clàr-shràcan
times table clàr nan uireadan
Cuspair: Matamataig
take away
thoir-air-falbh
vb
take 8 away from 20 thoir 8 air falbh bho 20
Cuspair: Matamataig
taking away
toirt-air-falbh
n(f)
taking away - toirt-air-falbh sc
Cuspair: Matamataig
taking away
a' toirt-air-falbh
vb n
Cuspair: Matamataig
tall
àrd
adj
Cuspair: Matamataig
taller
nas àirde
comp
Cuspair: Matamataig
tallest
as àirde
sup
Cuspair: Matamataig
tally chart
clàr-shràcan
n(m)
tally chart - clàir-shràcan sctally charts - clàir-shràcan iom
Cuspair: Matamataig
tally mark
comharra-cunntaidh
n(m)
tally mark - comharra-chunntaidh sctally marks - comharran-cunntaidh iom
Cuspair: Matamataig
tangent
beantan
n(m)
tangent - beantain sctangents - beantanan iom
inverse tangent beantan mùiteach
Cuspair: Matamataig
tangent
tansaint
n(m)
tangent - tansaint sctangents - tansaintean iom
tangent to a circle tansaint (beantan) cearcaill
Cuspair: Matamataig
tangram
tangram
n(m)
tangram - tangram sctangrams - tangraman iom
Cuspair: Matamataig
target
targaid
n(f)
target - targaid(e) sctargets - targaidean iom
Cuspair: Matamataig
tax
cìs
n(f)
tax - cìse sctaxes - cìsean iom
tax band bann-cìse
taxable cìs-bhuailteach
value added tax cìs luach-leasaichte
tax law lagh chìsean
Cuspair: Matamataig
taxable
cìs-bhuailteach
adj
Cuspair: Matamataig
template
teamplaid
n(m)
template - teamplaid(e) sctemplates - teamplaidean iom
create a template for a cuboid cruthaich teamplaid airson ciùbaid
Cuspair: Matamataig
temporary work
obair shealach
n phr
Cuspair: Matamataig
ten
deich
n(f)
ten - deich scten - deichean iom
tens and units deichean agus aonadan
Cuspair: Matamataig
ten
deich
adj
ten houses deich taighean
the first ten classes na prìomh deich clasaichean
Cuspair: Matamataig
ten
deichnear
n(m/f)
ten - deichnear sc
ten boys deichnear bhalach
ten people deichnear dhaoine
Cuspair: Matamataig
tenth
deicheamh
n(m)
tenth - deicheimh sctenths - deicheamhan iom
find one tenth of a hundred lorg deicheamh de cheud
Cuspair: Matamataig
tenth
deicheamh
adj
the tenth one an deicheamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
term
teirm
n(f)
term - teirm(e) scterms - teirmean iom
lowest term teirm as ìsle
x-term teirm-x
y-term teirm-y
Cuspair: Matamataig
tetrahedron
tetrahedron
n(m)
tetrahedron - tetrahedron sctetrahedrons - tetrahedronan iom
Cuspair: Matamataig
theorem
teoram
n(f)
theorem - teoram sctheorems - teoraman iom
converse theorem ais-theoram
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Cuspair: Matamataig
thick
tiugh
adj
Cuspair: Matamataig
thicker
nas tighe
comp
Cuspair: Matamataig
thickest
as tighe
sup
Cuspair: Matamataig
thickness
tighead
n(m)
thickness - tigheid scthicknesses - tigheadan iom
Cuspair: Matamataig
thin
tana
adj
Cuspair: Matamataig
thinner
nas taine
comp
Cuspair: Matamataig
thinnest
as taine
sup
Cuspair: Matamataig
third
treasamh
n(m)
third - treasaimh scthirds - treasamhan iom
two thirds dà threasamh
Cuspair: Matamataig
third
trian
n(m)
third - trian sc
two thirds dà thrian
Cuspair: Matamataig
third
treas
adj
in third place san treas àite (3rd - 3mh)
the third one an treas fear
Third Summary An Treas Geàrr-chunntas
Cuspair: Matamataig
third
treasamh
adj
in third place san treasamh àite (3rd - 3mh)
the third one an treasamh fear
Cuspair: Matamataig
third
trìtheamh
adj
in third place san trìtheamh àite (3rd - 3mh)
Cuspair: Matamataig
third
trìtheamh
n(m)
third - trìtheimh scthirds - trìtheamhan iom
two thirds dà thrìtheamh
Cuspair: Matamataig
thirteen
trì-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
thirtieth
tritheadamh
adj
the thirtieth one an tritheadamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
thirty
trithead
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
thousand
mìle
n(m)
thousand - mìle scthousands - mìltean iom
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Cuspair: Matamataig
thousand
mìle
adj
hundred thousand welcomes ceud mìle fàilte
hundred thousand ceud mìle
Cuspair: Matamataig
thousandth
mìleamh
n(m/f)
thousandth - mìleimh scthousandths - mìleamhan iom
Cuspair: Matamataig
three
trì
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
three-dimensional (3D)
trì-sheallach (3sh)
adj
Cuspair: Matamataig
tile
leac
n(f)
tile - lice sctiles - leacan iom
Cuspair: Matamataig
tile
leac
vb
Cuspair: Matamataig
tiling
leacadh
n(m)
tiling - leacaidh sctilings - leacaidhean iom
tiling pattern pàtran-leacaidh
Cuspair: Matamataig
tiling
a' leacadh
vb n
Cuspair: Matamataig
time
uair
n(f)
time - uarach sctimes - uairean iom
arrival time àm ruigsinn
half past leth-uair an dèidh
what is the time? dè an uair a tha e?
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
24 hour 24-uarach
it is three o' clock tha e trì uairean
arrival time àm ruighinn
departure time àm fàgail
Cuspair: Matamataig
times
uiread
n(f)
times - uiread sctimes - uireadean iom
2 times 3 makes 6 tha 2 uiread 3 a' dèanamh 6
times table clàr nan uireadan
3 times 3 makes 9 tha 3 uiread 3 a' dèanamh 9
Cuspair: Matamataig
timetable
clàr-ama
n(m)
timetable - clàir-ama sctimetables - clàran-ama iomtimetables - clàir-ama iom
timetable of events clàr-ama thachartasan
Cuspair: Matamataig
tonne
tunna
n(m)
tonne - tunna sctonnes - tunnaichean iomtonnes - tunnachan iom
Cuspair: Matamataig
top
mullach
n(m)
top - mullaich sctops - mullaichean iom
top floor làr mullaich
Cuspair: Matamataig
total
sùim
n(f)
total - suime sctotals - suimeannan iom
total sum sùim iomlan
Cuspair: Matamataig
trapezium
trapesium
n(m)
trapezium - trapesium sctrapezia - trapesiuman iom
Cuspair: Matamataig
treble
triobailte
adj
Cuspair: Matamataig
trebled
triobailte
adj
Cuspair: Matamataig
trend
gluasad
n(m)
trend - gluasaid sctrends - gluasadan iom
trend graph graf-ghluasadan
Cuspair: Matamataig
triangle
triantan
n(m)
triangle - triantain sctriangles - triantain iom
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
isosceles triangle triantan co-chasach
right angled triangle triantan ceart-cheàrnach
scalene triangle triantan neo-chothromach
triangle faces aodainnean triantain
Cuspair: Matamataig
triangular
triantanach
adj
triangular based pyramid – pioramaid le bonn triantanach
triangular numbers àireamhan triantanach
triangular prism priosam triantanach
Cuspair: Matamataig
trigonometry
triantanachd
n(f)
trigonometry - triantanachd sc
Cuspair: Matamataig
trinomial
trì-theirmeach
adj
Cuspair: Matamataig
trinomial
trì-theirmeach
n(m)
trinomials trì-theirmich
trinomial trì-theirmich
Cuspair: Matamataig
trundle wheel
roth-tomhais
n(m/f)
trundle wheel - roth-thomhais sctrundle wheels - rothan-tomhais iom
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
Cuspair: Matamataig
turn
cuairt
n(f)
turn - cuairt(e) scturns - cuairtean iom
full turn cuairt iomlan
half-turn leth-chuairt
complete turn cuairt iomlan
Cuspair: Matamataig
turn
car
n(m)
turn - car scturns - caran iom
anti-clockwise turn car tuathal
turns in multiples of 45° caran ann an iomadan de 45°
Cuspair: Matamataig
turn
cuir car
vb
Cuspair: Matamataig
turn
tionndaidh
vb
turn through 90° tionndaidh tro 90°
Cuspair: Matamataig
turn
cuartaich
vb
Cuspair: Matamataig
turning
a' tionndadh
vb n
Cuspair: Matamataig
turning
a' cur car
vb n
Cuspair: Matamataig
turning
a' cuartachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
turning
tionndadh
n(m)
turning - tionndaidh scturnings - tionndaidhean iom
turning point puing-tionndaidh
turning value luach-tionndaidh
Cuspair: Matamataig
twelfth
an dara fear deug
adj
Cuspair: Matamataig
twelfth
an dara tè deug
adj
Cuspair: Matamataig
twelve
dhà-dheug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
twentieth
ficheadamh
adj
the twentieth one am ficeadamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
twentieth
ficheadamh
n(m)
twentieth - ficheadaimh sctwentieths - ficheadamhan iom
two twentieths dà fhicheadamh
Cuspair: Matamataig
twenty
fichead
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
two
dhà
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
two-dimensional (2D)
dà-sheallach (2sh)
adj
Cuspair: Matamataig
two-way
dà-fhillte
adj
two-way table clàr dà-fhillte
Cuspair: Matamataig
unequal
neo-ionann
adj
unequal sharing riarachadh neo-ionann
Cuspair: Matamataig
unit
aonad
n(m)
unit - aonaid scunits - aonadan iom
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
repeating unit aonad minig
to the nearest unit chun an aonaid as fhaisge
work unit aonad-obrach
Cuspair: Matamataig
unitary
aonadach
adj
the unitary method an dòigh aonadach
Cuspair: Matamataig
unlikely
neo-choltach
adj
most unlikely as neo-choltaiche
least likely as neo-choltaiche
Cuspair: Matamataig
value
luach
n(m)
value - luach scvalues - luachan iom
place value luach (a rèir) àite
turning value luach-tionndaidh
Cuspair: Matamataig
variable
caochladair
n(m)
variable - caochladair scvariables - caochladairean iom
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Cuspair: Matamataig
variation
atharrachadh
n(m)
variation - atharrachaidh scvariations - atharrachaidhean iom
constant of variation cunbhal atharrachaidh
direct variation atharrachadh dìreach
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
statement of variation cunntas atharrachaidh
Cuspair: Matamataig
vector
bheactor
n(m)
vector - bheactor scvectors - bheactoran iom
Cuspair: Matamataig
vertex
bheartaigs
n(m)
vertex - bheartaigs scvertices - bheartaigsean iom
Cuspair: Matamataig
vertical
bheartagail
adj
vertical line loidhne bheartagail
Cuspair: Matamataig
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh scviews - seallaidhean iom
back view sealladh-cùil
bottom view sealladh-buinn
front view sealladh-toisich
front view sealladh-aghaidh
plan view sealladh-plana
side view sealladh-cliathaich
top view sealladh-mullaich
end view sealladh-cinn
Cuspair: Matamataig
visualise
faic nad inntinn
vb
Cuspair: Matamataig
visualising
a' faicinn nad inntinn
vb n
Cuspair: Matamataig
volume
tomhas-lìonaidh
n(m)
volume - tomhais-lìonaidh scvolumes - tomhasan-lìonaidh iom
Cuspair: Matamataig
weight
cuideam
n(m)
weight - cuideim scweights - cuideaman iom
gross weight cuideam iomlan
net weight cuideam lom
Cuspair: Matamataig
whole
slàn
adj
whole number àireamh shlàn
Cuspair: Matamataig
wide
leathann
adj
Cuspair: Matamataig
wider
nas leithne
comp
Cuspair: Matamataig
wider
nas leatha
comp
Cuspair: Matamataig
widest
as leithne
sup
Cuspair: Matamataig
widest
as leatha
sup
Cuspair: Matamataig
width
leud
n(m)
width - leòid scwidths - leudan iom
Cuspair: Matamataig
work out
obraich a-mach
vb
work out the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
working out
obrachadh
n(m)
working out - obrachaidh scworking out - obrachaidhean iom
show your working out seall d' obrachadh
Cuspair: Matamataig
yard
slat 
n(f)
yard - slait  scyards - slatan iom
Cuspair: Matamataig
yearly
bliadhnail
adj
yearly salary tuarastal bliadhnail
Cuspair: Matamataig
yield
toradh
n(m)
yield - toraidh scyields - toraidhean iom
Cuspair: Matamataig
zero
neoni
n(f) / adj
zero - neoni sczeros - neonithean iom
absolute zero dearbh neoni
Cuspair: Matamataig