Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


about
mu
prep
about us mar deidhinn
Cuspair: Coimpiutaireachd
access
ruigheachd
n(f)
access - ruigheachd sc
access code còd ruigheachd
access control list liosta riaghladh ruigheachd
access key iuchair ruigheachd
access permissions ceadan ruigheachd
access point àite ruigheachd
access provider solaraiche ruigheachd
access violation ruigheachd gun chead
quick access grad-ruigheachd
Internet access ruigheachd Eadar-lìn
Internet Access Provider (IAP) Solaraiche Ruigheachd Eadar-lìn (IAP)
Internet Message Access Protocol (IMAP) Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP)
Cuspair: Coimpiutaireachd
access
ruig
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
accessibility
ruigsinneachd
n(f)
accessibility - ruigsinneachd sc
accessibility aids goireasan ruigsinneachd
Accessibility Wizard Draoidh Ruigsinneachd
Cuspair: Coimpiutaireachd
accessible
ruigsinneach
adj
accessible version dreach ruigsinneach
Cuspair: Coimpiutaireachd
accessory
goireas
n(m)
accessory - goireis scaccessories - goireasan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
action
gnìomh
n(m)
action - gnìomha scactions - gnìomhan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
activate
gnìomhaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
activation
gnìomhachadh
n(m)
activation - gnìomhachaidh scactivations - gnìomhachaidhean iom
programme activation gnìomhachadh prògraim
Cuspair: Coimpiutaireachd
active
gnìomhach
adj
active programme prògram gnìomhach
Cuspair: Coimpiutaireachd
add
cuir ris
vb
add post preview cuir ro-shealladh brath
add to basket cuir don bhasgaid
add to cart cuir don chairt
Cuspair: Coimpiutaireachd
add-in
cur-ris
n(m)
add-in - cuir-ris scadd-ins - cur-risean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
add-on
cur-ris
n(m)
add-on - cuir-ris scadd-ons - cur-risean iom
add-on device uidheam cuir-ris
Cuspair: Coimpiutaireachd
address
seòladh
n(m)
address - seòlaidh scaddresses - seòlaidhean iom
address bar bàr seòlaidh
address book leabhar sheòlaidhean
return address seòladh-tillidh
shipping address seòladh puist
Cuspair: Coimpiutaireachd
address book
leabhar sheòlaidhean
n(m)
address book - Leabhar Sheòlaidhean scaddress books - Leabhraichean Sheòlaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
administrative setup
seatadh rianachd
n(m)
administrative setups - seataidhean rianachd iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
administrator
rianaire
n(m)
administrator - rianaire scadministrators - rianairean iom
administrator setup seatadh rianaire
network administrator rianaire lìonra
system administrator rianaire siostaim
Web and Database Administrator Rianaire Lìn is Stòr-dàta
academic administrator rianaire acadaimigeach
project administrator rianaire pròiseict
front of house administrator rianaire fàilteachais
development administrator rianaire leasachaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
advanced search
mion-lorg
n(f)
advanced search - mion-luirg(e) scadvanced searches - mion-lorgan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
alert box
bogsa-rabhaidh
n(m)
alert box - bogsa-rabhaidh scalert boxes - bogsaichean-rabhaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
allow
ceadaich
vb
allow list - liosta cead sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
ALT
ALT
n(m)
ALT - ALT sc
ALT key iuchair ALT
ALT tag taga ALT
Cuspair: Coimpiutaireachd
anonymous
gun urra
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
application
prògram
n(m)
application - prògraim scapplications - prògraman iom
application purpose adhbhar prògraim
Senior Applications Specialist Àrd-Eòlaiche Phrògraman
Cuspair: Coimpiutaireachd
apply
cuir an gnìomh
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
archive
taisg
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
archive
tasglann
n(m)
archive - tasglainn scarchives - tasglannan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
array
rian
n(m)
array - rian scarrays - rianan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
arrow
saighead
n(f)
arrow - saighde scarrow - saighid scarrows - saighdean iom
left arrow saighead chlì
right arrow saighead dheas
Cuspair: Coimpiutaireachd
Asymmetric Digital Subscriber Line
Loidhne ADSL
n(f)
Cuspair: Coimpiutaireachd
at sign
soidhne @
n(m)
at sign - soidhne @ scat signs - soidhneachan @ iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
attach
ceangail
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
attachment
ceangalachan
n(m)
attachment - ceangalachain scattachments - ceangalachain iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
AutoArchive
AutoArchive
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
AutoArchive
AutoArchive
imp
Cuspair: Coimpiutaireachd
automatic
fèin-obrachail
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
back
air ais
adv
back to start air ais chun an toisich
back to top air ais chun a' mhullaich
Cuspair: Coimpiutaireachd
back up
copaidh-dìon
n(m)
back up - copaidh-dhìona scback ups - copaidhean-dìon iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
back up
dèan copaidh-dìon
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
backspace
beàrn-air-ais
n(m)
backspace - beàirn-air-ais scbackspaces - beàrnan-air-ais iom
Backspace key iuchair Backspace
Cuspair: Coimpiutaireachd
bandwidth
leud-banna
n(m)
bandwidth - leòid-bhanna scbandwidths - leudan-banna iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
bar
bàr
n(m)
bar - bàr scbars - bàraichean iom
Flash bar bàr Flash
address bar bàr seòlaidh
error bar bàr-mearachd
link bar bàr ceangail
menu bar bàr-menu
Cuspair: Coimpiutaireachd
basket
basgaid
n(f)
basket - basgaide scbaskets - basgaidean iom
add to basket cuir don bhasgaid
delete from basket thoir às a' bhasgaid
shopping basket basgaid
Cuspair: Coimpiutaireachd
Be Right Back
Air Ais (Ann) An Tiota
adv phr
Cuspair: Coimpiutaireachd
beta
beta
n(f)
beta - beta scbetas - betathan iom
beta test deuchainn beta
beta version dreach beta
Cuspair: Coimpiutaireachd
bit
biot
n(m)
bit - biota scbits - biotan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
bitmap
biot-mhapa
n(m)
bitmap - biot-mhapa scbitmaps - biot-mhapaichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
blog
blog
n(m)
blog - bloga scblogs - blogaichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
blog
blog
vb
blog this blog seo
Cuspair: Coimpiutaireachd
blogger
blogaire
n(m)
blogger - blogaire scbloggers - blogairean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Bluetooth
Bluetooth
n(m)
Bluetooth - Bluetooth scBluetooths - Bluetoothan iom
Bluetooth connection ceangal Bluetooth
Cuspair: Coimpiutaireachd
bookmark
comharra duilleige
n(m)
bookmark - comharra duilleige scbookmarks - comharran duilleige iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
breadcrumb
lorg slighe
n(f)
breadcrumb - lorg slighe scbreadcrumbs - lorgan slighe iom
breadcrumb trail slighe lorgan
Cuspair: Coimpiutaireachd
broadband
bann-leathann
n(m)
broadband - banna-leathainn sc
broadband connection ceangal bann-leathainn
broadband network lìonra bann-leathainn
Cuspair: Coimpiutaireachd
browse
brobhs
vb
browse key contacts brobhs prìomh luchd-aithne
Cuspair: Coimpiutaireachd
browser
brobhsair
n(m)
browser - brobhsair scbrowsers - brobhsairean iom
browser modifier atharraichear brobhsair
browser options roghainnean brobhsair
browser settings seatadh brobhsair
browser type seòrsa brobhsair
Web browser brobhsair Lìn
Cuspair: Coimpiutaireachd
browsing
brobhsadh
n(m)
browsing - brobhsaidh scbrowsings - brobhsaidhean iom
browsing history eachdraidh brobhsaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
button
putan
n(m)
button - putain scbuttons - putanan iom
button face aodann putain
option button putan roghainn
radio button putan rèidio
command button putan òrdugh
menu button putan-menu
pushbutton putan-bruthaidh
push button brùth putan
toolbar button putan bàir-innealan
choose option button tagh putan roghainn
Cuspair: Coimpiutaireachd
buy
ceannaich
vb
buy now ceannaich a-nis
Cuspair: Coimpiutaireachd
cancel
trèig
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
cart
cairt
n(f)
cart - cairte sccarts - cairtean iom
add to cart cuir don chairt
delete from cart thoir às a' chairt
Cuspair: Coimpiutaireachd
certificate
teisteanas
n(m)
certificate - teisteanais sccertificate - teisteanasan iom
certificate of authenticity teisteanas dearbhachd
certificates of authenticity teisteanasan dearbhachd
Cuspair: Coimpiutaireachd
chat
crac
n(f)
chat - craic sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
chat
labhair
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
check
dearbh
vb
check mark - comharra dearbhaidh sccheck box - bogsa-dearbhaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
checkout
cunntair
n(m)
checkout - cunntair sccheckouts - cunntairean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
choose
tagh
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
class
seòrsa
n(m)
class - seòrsa scclasses - seòrsaichean iom
content class seòrsa susbaint
Cuspair: Coimpiutaireachd
clear
glan
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
click
cliog
n(m)
click - cliog scclicks - cliogan iom
single click aon chliog
with one click le aon chliog
double click cliog dùbailte
Cuspair: Coimpiutaireachd
click
cliog
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
close
dùin
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
collapse
leag
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
command
òrdugh
n(m)
command - òrduigh sccommands - òrdughean iom
command button putan òrdugh
Cuspair: Coimpiutaireachd
comment
thoir beachd
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
comment
beachd
n(m)
comment - beachd sccomments - beachdan iom
comment mark comharra beachd
Cuspair: Coimpiutaireachd
compose
cruthaich
vb
compose mail cruthaich post-d
compose and send mail cruthaich is cuir post-d
Cuspair: Coimpiutaireachd
Computing
Coimpiutaireachd
n(f)
Computing Coimpiutaireachd
Computing work obair Coimpiutaireachd
Computing room rùm Coimpiutaireachd
Computing teacher tidsear Coimpiutaireachd
Computing - National Qualifications Coimpiutaireachd - Teisteanais Nàiseanta
Cuspair: Coimpiutaireachd
connect
ceangail
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
connection
ceangal
n(m)
connection - ceangail scconnections - ceangalan iom
Connection Manager Manaidsear Ceangail
web connection ceangal lìn
Cuspair: Coimpiutaireachd
connectivity
comas ceangail
n(m)
connectivity - comas ceangail scconnectivities - comasan ceangail iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
contact
neach-aithne
n(m)
contact - neach-aithne sccontacts - luchd-aithne iom
contact management rianachd luchd-aithne
Cuspair: Coimpiutaireachd
contact
cuir fios
vb
contact us fios thugainn
Cuspair: Coimpiutaireachd
content
susbaint
n(f)
creating and sharing content a' cruthachadh agus a' sgaoileadh susbaint
content susbaint(e)
jump to content leum gu susbaint
content library stòr susbaint
content management rianachd susbaint
content management system (CMS) siostam rianachd susbaint (CMS)
content rating freagarrachd susbaint
content template teamplaid susbaint
content class seòrsa susbaint
content officer oifigear susbaint
Cuspair: Coimpiutaireachd
Contents
Clàr-innse
n(m)
Contents Clàran-innse
Contents Clàir-innse
Cuspair: Coimpiutaireachd
control
riaghladh
n(m)
control - riaghlaidh sccontrols - riaghlaidhean iom
control panel pannal riaghlaidh
access control list liosta riaghladh ruigheachd
disabled control riaghladh dì-chomasaichte
User Account Control Riaghladh Cunntas Neach-cleachdaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
control panel
pannal riaghlaidh
n(m)
control panel - pannal riaghlaidh sccontrol panels - pannalan riaghlaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
cookie
criomag
n(f)
cookie - criomaig sccookies - criomagan iom
cookies policy poileasaidh chriomagan
cookie control riaghladh chriomagan
Cuspair: Coimpiutaireachd
copy
copaidh
n(m)
copy - copaidh sccopies - copaidhean iom
carbon copy (cc) copaidh carboin (cc)
blind carbon copy (bcc) copaidh carbon falaichte (bcc)
Cuspair: CoimpiutaireachdMatamataig
copyright
còraichean
n(pl)
copyright - choràichean sccopyright - còraichean iom
copyright notice fios chòraichean
copyright policy poileasaidh chòraichean
copyright symbol samhla chòraichean
copyright reserved còraichean glèidhte
Cuspair: Coimpiutaireachd
cursor
cursair
n(m)
cursor - cursair sccursors - cursairean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
cut
geàrr
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
cybercrime
eucoir-saidhbear
n(m)
cyber-crime - eucoir-saidhbear sccyber-crimes - eucoirean-saidhbear iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
data
dàta
n(m)
data - dàta sc
personal data dàta pearsanta
save your personal data sàbhail do dhàta pearsanta
computer programming, programs and data prògramadh coimpiutair, prògraman agus dàta
data processing and computer science làimhseachadh dàta agus saidheans coimpiutair
Cuspair: Coimpiutaireachd
debug
lorg & glan
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
default
gnàthaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
delete
dubh às
vb
Delete key iuchair Delete
Cuspair: Coimpiutaireachd
Design view
Sealladh deilbh
n(m)
Design view - Sealladh deilbh scDesign views - Seallaidhean deilbh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
desktop
bàrr-deasga
n(m)
desktop - bàrr-deasga sc
desktop publishing foillseachadh bàrr-deasga
Cuspair: Coimpiutaireachd
digital
didseatach
adj
digital clock cloc didseatach
digital art ealain dhidseatach
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
digital technology teicneòlas didseatach
digital time uair dhidseatach
digital photography togail dhealbhan didseatach
digital form riochd didseatach
Cuspair: CoitcheannMatamataigCoimpiutaireachd
directory
iùl-lann
n(m)
directory - iùil-lainn scdirectories - iùl-lannan iom
see full directory faic iùl-lann slàn
Cuspair: Coimpiutaireachd
disable
casg
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
disabled
casgte
adj
disabled control riaghladh dì-chomasaichte
Cuspair: Coimpiutaireachd
disabled control
riaghladh dì-chomasaichte
n(m)
disabled control - riaghlaidh dhì-chomasaichte scdisabled controls - riaghlaidhean dì-chomasaichte iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
disclaimer
àichear
n(m)
disclaimer - àicheir scdisclaimers - àichearan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
disclosure
teist
n(f)
disclosure - teiste scdisclosures - teistean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
disconnect
geàrr ceangal
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
discussion
còmhradh
n(m)
discussion - còmhraidh scdiscussions - còmhraidhean iom
items in discussion nithean sa chòmhradh
discussion group buidheann còmhraidh
Web discussion còmhradh Lìn
this discussion is moderated bheir am modaràtor sùil air a' chòmhradh seo
Cuspair: Coimpiutaireachd
disk
diosg
n(m)
disk - diosg scdisk - diosgaichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
display
sgrion no taisbeanadh (a rèir suidheachadh)
n(m)
display - sgrion no taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) scdisplays - sgrionaichean no taisbeanaidhean (a rèir suidheachadh) iom
display options roghainnean sgrion no roghainnean taisbeanaidh (a rèir suidheachadh)
Display Properties Feartan Sgrion no Feartan Taisbeanaidh (a rèir suidheachadh)
additional display sgrion a-bharrachd
external display sgrion a-muigh
display name ainm taisbeanaichte
Cuspair: Coimpiutaireachd
display
taisbean
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
downgrade
lùghdaich ìre
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
download
luchdaich a-nuas
vb
download later luchdaich a-nuas aig àm eile
download now luchdaich a-nuas an-dràsta
Cuspair: Coimpiutaireachd
download
luchdachadh a-nuas
n(m)
download - luchdachaidh a-nuas scdownloads - luchdachaidhean a-nuas iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
downloadable
so-luchdaichte
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
downloading
a' luchdachadh a-nuas
vb n
Cuspair: Coimpiutaireachd
draft
dreachd
n(f)
draft - dreachd scdrafts - dreachdan iom
draft of programme dreachd de phrògram
Cuspair: Coimpiutaireachd
drive
dràibh
n(m)
Drive - Dràibh scDrives - Dràibhean iom
Network Drive Dràibh Lìonra
Cuspair: Coimpiutaireachd
drop-down
teàrnach
adj
drop-down list liosta theàrnach
drop-down list box bogsa liosta theàrnaich
drop-down menu menu teàrnach
Cuspair: Coimpiutaireachd
e-book
leabhar-d
n(m)
e-book - leabhair-d sce-books - leabhraichean-d iom
e-book reader leughadair-d
e-book reader leughadair-dealain
e-book leabhar-dealain
search e-book lorg san leabhar-d
Cuspair: Coimpiutaireachd
e-mail
post-d
n(m)
e-mail - puist-d sce-mails - puist-d iom
e-mail updates ùrachaidhean puist-d
e-mail account cunntas puist-d
e-mail address seòladh puist-d
e-mail message brath puist-d
e-mail server frithealaiche puist-d
unsolicited commercial e-mail post-d malairteach gun iarraidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
electronic mail
post-dealain
n(m)
electronic mail - puist-dhealain scelectronic mail - puist-dhealain iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
encrypt
inchrioptaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
encrypted
inchrioptaichte
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
encryption
inchrioptadh
n(m)
encryption - inchrioptaidh scencryptions - inchrioptaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
end
sguir
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
end user
neach-cleachdaidh deireannach
n(m)
end user - neach-chleachdaidh dheireannaich scend users - luchd-cleachdaidh deireannach iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
ENTER key
iuchair ENTER
n(f)
ENTER key - iuchrach ENTER scENTER keys - iuchraichean ENTER iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
error
mearachd
n(f)
error - mearachd scerrors - mearachdan iom
sources of error tùsan mhearachdan
error bar bàr-mearachd
error code còd-mearachd
error log loga-mhearachdan
Cuspair: Coimpiutaireachd
ESC key
iuchair ESC
n(f)
ESC key - iuchrach ESC scESC keys - iuchraichean ESC iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
exit
fàg
vb
exit and close fàg is dùin
Cuspair: Coimpiutaireachd
expand
leudaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
explore
rannsaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
Explorer
Explorer
n(m)
Explorer - Explorer sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
export
mach-ghluais
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
external
a-muigh
adv
external display sgrion a-muigh
external links ceangalan a-muigh
external sites làraich a-muigh
external relations dàimhean a-muigh
X is not responsible for external sites Chan eil X an urra ri làraich a-muigh
Cuspair: Coimpiutaireachd
favourite
rogha
n(m)
favourite - rogha scfavourites - roghaidhean iom
my favorites mo roghaidhean
Cuspair: Coimpiutaireachd
featured
comharraichte
adj
featured item nì comharraichte
featured story sgeulachd chomharraichte
featured seller neach-rèic comharraichte
Cuspair: Coimpiutaireachd
feed
biathadh
n(m)
feed - biathaidh scfeeds - biathaidhean iom
RSS Feed Biathadh RSS
web feed biathadh-lìn
Cuspair: Coimpiutaireachd
file
faidhle
n(f)
file - faidhle scfiles - faidhleachan iom
computer file faidhle coimpiutair
file format fòrmat faidhle
file name ainm-faidhle
file formats fòrmatan faidhle
Cuspair: Coimpiutaireachd
file name
ainm-faidhle
n(m)
filename - ainm-faidhle scfilenames - ainmean-faidhle iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
find
lorg
vb
nothing was found cha deach dad a lorg
find a word lorg facal
Cuspair: Coimpiutaireachd
finish
crìochnaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
Flash bar
bar Flash
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
Flash player
cluicheadair Flash
n(m)
Flash player - cluicheadair Flash scFlash players - cluicheadairean Flash iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
flashing
flaiseadh
n(m)
flashing - flaisidh scflashings - flaisidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
folder
pasgan
n(m)
folder - pasgain scfolders - pasgain iom
computer folder pasgan coimpiutair
Cuspair: Coimpiutaireachd
font
clò
n(m)
font - clò scfonts - clòthan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
footer
bonn-theacsa
n(m/f)
footer - bonn-theacsa scfooters - bonn-theacsaichean iom
insert footer cuir a-steach bonn-theacsa
Cuspair: Coimpiutaireachd
format
fòrmat
n(m)
format - fòrmat scformats - fòrmatan iom
file format fòrmat faidhle
file formats fòrmatan faidhle
Cuspair: Coimpiutaireachd
format
fòrmat
vb
format file fòrmat am faidhle
Cuspair: Coimpiutaireachd
forum
fòram
n(m)
forum - fòraim scforum - fòraman iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Getting Started
Tòiseachadh
n(m)
Getting Started - Tòiseachaidh sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
gigabyte
giogabaidht
n(f)
gigabyte - giogabaidht scgigabytes - giogabaidhtean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Go
Rach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
header
ceann-theacsa
n(m)
header - ceann-theacsa scheaders - ceann-teacsaichean iom
insert header cuir a-steach ceann-theacsa
Cuspair: Coimpiutaireachd
heading
ceann
n(m)
heading - cinn scheadings - cinn iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
help
cuideachadh
n(m)
help - cuideachaidh sc
get help faigh cuideachadh
help menu menu cuideachaidh
go to help menu theirig gu menu cuideachaidh
offline help cuideachadh far-loidhne
Cuspair: Coimpiutaireachd
highlight
sònraich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
highlight
sònrachadh
n(m)
highlight - sònrachaidh schighlights - sònrachaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
highlighting
sònrachadh
n(m)
highlighting - sònrachaidh schighlighting - sònrachaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
hit
buille
n(f)
hit - buille schits - buillean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
hold down
cùm sìos
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
home
dachaigh
n(f)
home - Dachaigh(e) sc
home cell cealla-dachaigh
home page duilleag-dachaigh
homepage duilleag-dachaigh
Cuspair: Coimpiutaireachd
host
òstair
n(m)
host - òstair schosts - òstairean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
hover
suath
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
HTML
HTML
n(m)
HTML - HTML sc
HTML tag taga HTML
HTML validator dearbhadair HTML
HTML validators dearbhadairean HTML
Hypertext Markup Language (HTML) Cànan Mharcaidh Haidhpirteacsa (HTML)
Cuspair: Coimpiutaireachd
HTTP
HTTP
n(m)
HTTP - HTTP iom
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Pròtacal Iomlaid Haidhpirteacsa (HTTP)
Cuspair: Coimpiutaireachd
icon
dealbhag
n(f)
icon - dealbhaig scicons - dealbhagan iom
audio icon dealbhag fuaim
Cuspair: Coimpiutaireachd
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh(e) scimages - ìomhaighean iom
image map map-ìomhaigh
thumbnail image mion-dhealbh
Cuspair: Coimpiutaireachd
imaging
ìomhaigheachd
n(f)
imaging - ìomhaigheachd sc
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
imaging device inneal-ìomhaigheachd
Cuspair: Coimpiutaireachd
import
steach-ghluais
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
inbox
bogsa a-steach
n(m)
inbox - bogsa a-steach scinboxes - bogsaichean a-steach iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
input
steach-chur
n(m)
input - steach-chuir scinputs - steach-churan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
insert
cuir a-steach
vb
INSERT key iuchair INSERT
Cuspair: Coimpiutaireachd
install
cuir an sàs
vb
install programme cuir prògam an sàs
Cuspair: Coimpiutaireachd
installation
cur an sàs
n(m)
installation - cuir an sàs scinstallations - cur an sàs(an) iom
complete the installation crìochnaich an cur an sàs
Network Printer Installation Wizard Draoidh Cur-an-sàs Clò-bhualadair Lìonra
Cuspair: Coimpiutaireachd
instruction
treòir
n(f)
instruction - treòire scinstructions - treòrachadh iom
Follow the instructions Lean an treòrachadh
Cuspair: Coimpiutaireachd
interactive
eadar-ghnìomhach
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
interactive
eadar-obrachail
adj
interactive activity gnìomh eadar-obrachail
interactive whiteboards bùird-gheala eadar-ghnìomhail
Cuspair: Coimpiutaireachd
interface
eadar-aghaidh
n(f)
interface - eadar-aghaidh scinterfaces - eadar-aghaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Internet
Eadar-lìon
n(m)
Internet - Eadar-lìn sc
Internet address seòladh Eadar-lìn
Internet access ruigheachd Eadar-lìn
Internet connection ceangal Eadar-lìn
Internet options roghainnean Eadar-lìn
Internet Access Provider (IAP) Solaraiche Ruigheachd Eadar-lìn (IAP)
Internet Access Providers (IAP) Solaraichean Ruigheachd Eadar-lìn (IAP)
Internet Information Services (IIS) Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS)
Internet Key Exchange Malairt Iuchair Eadar-lìn
Internet Message Access Protocol (IMAP) Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP)
Internet Protocol (IP) Pròtacal Eadar-lìn (IP)
Internet Protocols (IP) Pròtacalan Eadar-lìn (IP)
Internet Service Provider (ISP) Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP)
Internet Service Providers (ISP) Solaraichean Seirbheis Eadar-lìn (ISP)
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
Cuspair: Coimpiutaireachd
intranet
eadra-lìon
n(m)
intranet - eadra-lìn scintranets - eadra-lìn iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
invalid
neo-bhrìgheil
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
item
n(m)
item - nì scitems - nithean iom
items in discussion nithean sa chòmhradh
related item nì co-cheangailte
Cuspair: Coimpiutaireachd
join mailing list
rach air an liosta puist
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
junk e-mail
sgudal-d
n(m)
junk e-mail - sgudail-d sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
junk mail
sgudal-d
n(m)
junk mail - sgudail-d sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
key
iuchair
n(f)
key - iuchrach sckeys - iuchraichean iom
access key iuchair ruigheachd
Backspace key iuchair Backspace
Delete key iuchair Delete
ENTER key iuchair ENTER
ESC key iuchair ESC
ALT key iuchair ALT
INSERT key iuchair INSERT
Internet Key Exchange Malairt Iuchair Eadar-lìn
SHIFT key iuchair SHIFT
Cuspair: Coimpiutaireachd
launch
cuir air bhog
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
layout
dealbh-chruth
n(m)
layout - dealbh-chrutha sclayouts - dealbh-chruthan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
layout
dealbh-chruthaich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
license
cead-cleachdaidh
n(m)
license - cead-chleachdaidh sclicenses - ceadan-cleachdaidh iom
license terms cùmhnantan cead-cleachdaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
license
thoir cead-cleachdaidh
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
link
ceangal
n(m)
link - ceangail sclinks - ceangalan iom
invisible links ceangalan neo-fhaicsinneach
live link ceangal beò
link bar bàr ceangail
Cuspair: Coimpiutaireachd
locale
ceàrnaidh
n(f)
locale - ceàrnaidhean sclocales - ceàrnaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
locate
lorg
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
location
àite
n(m)
location - àite sclocations - àitean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
locked
glaiste
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
log
loga
n(m)
log - loga sclogs - logaichean iom
log file faidhle loga
Cuspair: Coimpiutaireachd
log in
log a-steach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
log off
log dheth
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
log on
log air
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
log out
log a-mach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
logging
logadh
n(m)
logging - logaidh scloggings - logaidhean iom
logging out logadh a-mach
logging in logadh a-steach
Cuspair: Coimpiutaireachd
login
ainm-loga
n(m)
login - ainm-loga sclogins - ainmean-loga iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
logout
log a-mach
n(m)
logouts - logaidhean a-mach iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
mail
post-d
n(m)
mail - puist-d scmail - puist-d iom
mail recipient neach-faighinn puist-d
mailing address seòladh puist
mailing list liosta puist
Cuspair: Coimpiutaireachd
mailbox
bogsa puist-d
n(m)
mailbox - bogsa puist-d scmailboxes - bogsaichean puist-d iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
menu
menu
n(m)
menu - menu scmenus - menuthan iom
menu bar bàr-menu
menu button putan-menu
cascading menu iar-mhenu
drop-down menu menu teàrnach
Cuspair: Coimpiutaireachd
message
brath
n(m)
message - bratha scmessages - brathan iom
message board bòrd-brath
message header ceann-theacsa teachdaireachd
e-mail message brath puist-d
Internet Message Access Protocol (IMAP) Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP)
Cuspair: Coimpiutaireachd
modem
mòdam
n(m)
modem - mòdaim scmodems - mòdaman iom
internal modem mòdam a-staigh
Cuspair: Coimpiutaireachd
moderator
modaràtor
n(m)
moderator - modaràtoir scmoderators - modaràtoran iom
this discussion is moderated bheir am modaràtor sùil air a' chòmhradh seo
this item as been sent for moderation chaidh an nì seo a chur chun mhodaràtor
Cuspair: Coimpiutaireachd
more
tuilleadh
adv
read more leugh tuilleadh
Cuspair: Coimpiutaireachd
mouse
luch
n(f)
mouse - lucha scmice - luchainn iommice - luchan iom
move the mouse gluais an luch
mouse button putan lucha
mouse buttons putain lucha
press the mouse button brùth am putan lucha
mouse click cliog lucha
mouse clicks cliogan lucha
do a mouse click dèan cliog lucha
right mouse button putan-lucha deas
right mouse buttons putain-lucha deasa
press the right mouse button brùth am putan-lucha deas
left mouse button putan-lucha clì
left mouse buttons putain-lucha clì
press the left mouse button brùth am putan-lucha clì
Cuspair: Coimpiutaireachd
multimedia
ioma-mheadhanach
adj
multimedia materials stuthan ioma-mheadhanach
Cuspair: Coimpiutaireachd
network
lìonra
n(m)
network - lìonra scnetworks - lìonraidhean iom
network adapter co-chòrdanaiche lìonra
network administrator rianaire lìonra
network configuration cumadh lìonra
broadband network lìonra bann-leathainn
local area network (LAN) lìonra ionadail (LAN)
local area networks (LAN) lìonraidhean ionadail (LAN)
Network Centre Ionad Lìonra
Network Drive Dràibh Lìonra
Network Explorer Network Explorer
Network Printer Installation Wizard Draoidh Cur-an-sàs Clò-bhualadair Lìonra
Saved network Lìonra air a Shàbhaladh
saved networks lìonraidhean air an sàbhaladh
social network lìonra sòisealta
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Network Operations Analyst Neach-anailis Obair Lìonra
Cuspair: Coimpiutaireachd
new
ùr
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
next
cùm ort
imp
Cuspair: Coimpiutaireachd
No
Chan eil
adv
Cuspair: Coimpiutaireachd
not now
àm eile
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
not valid
gun bhrìgh
adv phr
entry not valid cur-a-steach gun bhrìgh
Cuspair: Coimpiutaireachd
Now Playing
A-nis A' cluich
vb n
program now playing prògram a-nis a' cluich
Cuspair: Coimpiutaireachd
offline
far-loidhne
adj
offline help cuideachadh far-loidhne
work offline obraich far-loidhne
offline mode modh far-loidhne
in offline mode ann am modh far-loidhne
Cuspair: Coimpiutaireachd
online
air-loidhne
adj
"Learn Listening Online" "Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne"
online communities coimhearsnachdan air-loidhne
online tutorials leasanan air-loidhne
Scottish schools online sgoiltean na h-Alba air-loidhne
work online obraich air-loidhne
online support taic air-loidhne
online games geamannan air-loidhne
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
Cuspair: Coimpiutaireachd
option
roghainn
n(m)
option - roghainn scoptions - roghainnean iom
browser options roghainnean brobhsair
display options roghainnean sgrion no roghainnean taisbeanaidh (a rèir suidheachadh)
internet options roghainnean eadar-lìn
option button putan roghainn
option group buidheann roghainn
identify option group sònraich buidheann roghainn
Cuspair: Coimpiutaireachd
outbox
bogsa a-mach
n(m)
outbox - bogsa a-mach scoutboxes - bogsaichean a-mach iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Outlook
Outlook
n(m)
Outlook - Outlook sc
Outlook Address Book Leabhar Sheòlaidhean Outlook
find Outlook Address Book lorg Leabhar Sheòlaidhean Outlook
Outlook item nì Outlook
select Outlook item tagh nì Outlook
Cuspair: Coimpiutaireachd
output
mach-chur
n(m)
output - mach-chuir scoutputs - mach-churan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
page
duilleag
n(f)
page - duilleig(e) scpages - duilleagan iom
next page ath dhuilleag
Cuspair: Coimpiutaireachd
pane
leòsan
n(m)
pane - leòsain scpanes - leòsain iom
preview pane leòsan ro-sheallaidh
see preview pane faic leòsan ro-sheallaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
passcode
còd-faire
n(m)
passcode - còd-faire scpasscodes - còdaichean-faire iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
passphrase
abairt-faire
n(f)
passphrase - abairt-faire scpassphrases - abairtean-faire iom
use passphrase cleachd abairt-faire
Cuspair: Coimpiutaireachd
password
facal-faire
n(m)
password - facail-faire scpasswords - facail-faire iom
here is your password seo d' fhacal-faire
password authentication dearbh-aithneachadh facal-faire
enter password authentication cuir a-steach dearbh-aithneachadh facal-faire
password stealer mèirleach facal-faire
enter password cuir a-steach facal-faire
work of password stealer obair mèirleach facal-faire
Cuspair: Coimpiutaireachd
payment
pàigheadh
n(m)
payment - pàighidh scpayments - pàighidhean iom
payment method dòigh pàighidh
choose your payment method tagh do dhòigh pàighidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
personal
pearsanta
adj
Personal Address Book Leabhar Sheòlaidhean Pearsanta
in your Personal Address Book nad Leabhar Sheòlaidhean Phearsanta
personal data dàta pearsanta
save your personal data sàbhail do dhàta pearsanta
personal identification number àireamh aithneachaidh phearsanta
personal information fiosrachadh pearsanta
personal settings seatadh pearsanta
note your personal identification number clàr d' àireamh aithneachaidh phearsanta
private personal information fiosrachadh pearsanta dìomhair
Cuspair: Coimpiutaireachd
phishing
fiseadh
n(m)
phishing - fisidh scphishings - fisidhean iom
phishing website làrach-lìn fisidh
use phishing website cleachd làrach-lìn fisidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
play
cluich
vb
play the game cluich an geama
Cuspair: Coimpiutaireachd
playback
cluich a-nis
imp
Cuspair: Coimpiutaireachd
player
cluicheadair
n(m)
player - cluicheadair scplayers - cluicheadairean iom
the first player a' chiad chluicheadair
Cuspair: Coimpiutaireachd
playlist
clàr-cluiche
n(m)
playlist - clàir-cluiche scplaylists - clàran-cluiche iom
choice from the playlist roghainn bhon chlàr-cluiche
Cuspair: Coimpiutaireachd
podcast
podcast
n(m)
podcast - podcast scpodcasts - podcastan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
pop-up
nochdan
n(m)
pop-up - nochdain scpop-ups - nochdain iom
pop-ups disabled nochdain chasgte
pop-up menu menu nochdain
pop-up window uinneag nochdain
Cuspair: Coimpiutaireachd
post
fàg brath
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
post
brath
n(m)
post - bratha scposts - brathan iom
new post brath ùr
add post preview cuir ro-shealladh brath
post preview ro-shealladh brath
Cuspair: Coimpiutaireachd
press
brùth
vb
press SHIFT key brùth iuchair SHIFT
press the left mouse button brùth am putan-lucha clì
press the mouse button brùth am putan lucha
press the right mouse button brùth am putan-lucha deas
press any key brùth iuchair sam bith
Cuspair: Coimpiutaireachd
preview
ro-shealladh
n(m)
preview - ro-sheallaidh scpreviews - ro-sheallaidhean iom
add post preview cuir ro-shealladh brath
preview pane leòsan ro-sheallaidh
post preview ro-shealladh brath
print preview ro-shealladh clò-bhualaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
previous
roimhe
adv
previous page duilleag roimhe
Cuspair: Coimpiutaireachd
print
clò-bhuail
vb
print version dreach clò-bhualaidh
print preview ro-shealladh clò-bhualaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
printer
clò-bhualadair
n(m)
printer - clò-bhualadair scprinters - clò-bhualadairean iom
printer friendly version dreach clò-bhualadair
Cuspair: Coimpiutaireachd
printing
priontadh
n(m)
printing - priontaidh sc
pigment processes of printing pròiseasan dathaidh priontaidh
block printing processes pròiseasan bloc-phriontaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
printing
clò-bhualadh
n(m)
printing - clò-bhualaidh sc
printing and related activities clò-bhualadh agus gnìomhan co-cheangailte
Cuspair: Coimpiutaireachd
privacy
prìobhaideachd
n(f)
privacy - prìobhaideachd sc
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
Cuspair: Coimpiutaireachd
private
prìobhaideach
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
proceed
lean ort
vb
proceed to checkout rach gu cunntair
Cuspair: Coimpiutaireachd
profile
iomradh
n(m)
profile - iomraidh scprofiles - iomraidhean iom
user profile iomradh neach-cleachdaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
programme
prògram
n(m)
programme - prògraim scprogrammes - prògraman iom
programmes and data prògraman agus dàta
programme management stiùireadh phrògraman
Cuspair: Coimpiutaireachd
programming
prògramadh
n(m)
programming - prògramaidh sc
computer programming, programs and data prògramadh coimpiutair, prògraman agus dàta
Cuspair: Coimpiutaireachd
property
feart
n(m)
property - fearta scproperties - feartan iom
Display Properties Feartan Sgrion no Feartan Taisbeanaidh (a rèir suidheachadh)
Cuspair: Coimpiutaireachd
protect
dìon
vb
protect your work dìon d' obair
Cuspair: Coimpiutaireachd
publication
foillseachadh
n(m)
publication - foillseachaidh scpublications - foillseachaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
publish
foillsich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
push
brùth
vb
pushbutton putan-bruthaidh
push button brùth putan
Cuspair: Coimpiutaireachd
push button
putan-bruthaidh
n(m)
push button - putain-bhruthaidh scpush buttons - putanan-bruthaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
push button
brùth putan
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
quiz
ceistean
n(f)
quiz - cheistean scquizes - ceistean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Really Simple Syndication
RSS
n(m)
Really Simple Syndication (RSS) - RSS iom
RSS Subscriptions Ballrachd RSS
Cuspair: Coimpiutaireachd
recipient
neach-faighinn
n(m)
recipient - neach-faighinn screcipients - luchd-faighinn iom
safe recipients list liosta luchd-faighinn earbsach
Cuspair: Coimpiutaireachd
redo
ath-dhèan
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
refresh
nuadhachadh
n(m)
refresh - nuadhachaidh screfreshes - nuadhachaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
refresh
nuadhaich
vb
refresh this page nuadhaich an duilleag seo
Cuspair: Coimpiutaireachd
register
clàr
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
register
clàraich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
remind me
cuimhnich dhomh
vb
remind me later cuimhnich dhomh aig àm eile
Cuspair: Coimpiutaireachd
reminder
cuimhneachan
n(m)
reminder - cuimhneachain screminders - cuimhneachain iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
restart
ath-thòisich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
return address
seòladh-tillidh
n(m)
return address - seòlaidh-thillidh screturn addresses - seòlaidhean-tillidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Rich Site Summary
Mion-chunntas Làraich
n(m)
Rich Site Summary - Mion-chunntas Làraich scRich Site Summaries - Mion-chunntasan Làraich iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
save
sàbhail 
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
screen
sgrion
n(f)
screen - sgrion scscreens - sgrionaichean iom
screen reader leughadair sgrion
full screens làn-sgrionaichean
full screen làn-sgrion
print full screen clò-bhuail làn-sgrion
Cuspair: Coimpiutaireachd
search
lorg
vb
search engine einnsean-lorg
search engine optimization leasachadh einnsein-lorg
search site lorg san làrach
search the web lorg san lìon
search this site lorg san làrach seo
search web lorg san lìon
search whole web lorg san lìon shlàn
search within this site lorg san làrach seo
quick search grad-lorg
Cuspair: Coimpiutaireachd
send
cuir
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
sender
neach-cuir
n(m)
sender - neach-cuir scsenders - luchd-cuir iom
safe senders list liosta luchd-cuir earbsach
Cuspair: Coimpiutaireachd
sent
cuirte
adj
this item as been sent for moderation chaidh an nì seo a chur chun mhodaràtor
Cuspair: Coimpiutaireachd
session
seisean
n(m)
session - seisein scsessions - seiseanan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
set
seata
n(m)
set - seata scsets - seataichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
set
suidhich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
setting
suidheachadh
n(m)
setting - suidheachaidh scsettings - suidheachaidhean iom
personal settings seataidhean pearsanta
Cuspair: Coimpiutaireachd
setup
seatadh
n(m)
setup - seataidh scsetups - seataidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
sheet
siota
n(f)
sheet - siota scsheets - siotaichean iom
style sheet siota stoidhle
Cascading Style Sheet (CSS) Iar-Shiota Stoidhle (CSS)
Cuspair: Coimpiutaireachd
SHIFT key
iuchair SHIFT
n(f)
SHIFT key - iuchrach SHIFT scSHIFT keys - iuchraichean SHIFT iom
press SHIFT key brùth iuchair SHIFT
Cuspair: Coimpiutaireachd
shipping address
seòladh puist
n(m)
shipping address - seòladh puist scshipping addresses - seòlaidhean puist iom
list of shipping addresses liosta sheòlaidhean puist
Cuspair: Coimpiutaireachd
shipping label
leubail puist
n(m)
shipping label - leubail puist scshipping labels - leubailean puist iom
write shipping label sgrìobh leubail puist
Cuspair: Coimpiutaireachd
show
seall
vb
show all seall air fad
Cuspair: Coimpiutaireachd
showcase
taisbean
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
shut down
dùin sìos
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
shutdown
dùnadh sìos
n(m)
shutdown - dùnaidh sìos scshutdowns - dùnaidhean sìos iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
sign in
soidhnig a-steach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
sign out
soidhnig a-mach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
signature
ainm-sgrìobhte
n(m)
signature - ainm-sgrìobhte scsignatures - ainmean-sgrìobhte iom
signature setup seatadh ainm-sgrìobhte
Cuspair: Coimpiutaireachd
site
làrach
n(m/f)
site - làraich scsites - làraichean iomsites - làraich iom
site features feartan làraich
sitemap mapa làraich
site reports aithisgean làraich
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Cuspair: Coimpiutaireachd
skip
leum thairis
vb
skip to next leum air adhart
skip to top leum gu bàrr
Cuspair: Coimpiutaireachd
slash
stràc
n(m/f)
slash - stràic scslashes - stràcan iom
backslash stràc-air-ais
forward slash stràc-air-adhart
slash mark comharra stràic
Cuspair: Coimpiutaireachd
slide
slaighd
n(f)
slide - slaighde scslides - slaighdean iom
Powerpoint slide slaighd Powerpoint
Cuspair: Coimpiutaireachd
slideshow
taisbeanadh-slaighd
n(m)
slideshow - taisbeanaidh-shlaighd scslideshows - taisbeanaidhean-slaighd iom
view as slideshow seall mar thaisbeanadh-slaighd
Cuspair: Coimpiutaireachd
social network
lìonra sòisealta
n(m)
social network - lìonra shòisealta scsocial networks - lìonraidhean sòisealta iom
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Cuspair: Coimpiutaireachd
spacebar
spacebar
n(m)
spacebar - spacebar sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
spacebar
bàr-beàirn
n(m)
spacebar - bàr-beàirn scspacebars - bàraichean-beàirn iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
spam
sgudal-d
n(m)
spam - sgudail-d sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
spammer
sgudalair-d
n(m)
spammer - sgudalair-d scspammers - sgudalairean-d iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
spawning
spànadh
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
spreadsheet
cliath-dhuilleag
n(f)
spreadsheet - cliath-dhuilleig(e) scspreadsheets - cliath-dhuilleagan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
standby
aig tàmh
adv
Cuspair: Coimpiutaireachd
start
toiseach
n(m)
start - toisich sc
back to start air ais chun toisich
Cuspair: Coimpiutaireachd
start
tòisich
vb
start here tòisich an seo
start menu menu-tòiseachaidh
start new thread tòisich snàithlean ùr
Cuspair: Coimpiutaireachd
startup
tòiseachadh
n(m)
startup - tòiseachaidh scstartups - tòiseachaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
stop
stad
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
style
stoidhle
n(f)
style - stoidhle scstyles - stoidhlichean iom
style sheet siota stoidhle
Cascading Style Sheet (CSS) Iar-Shiota Stoidhle (CSS)
Cuspair: Coimpiutaireachd
sub heading
fo-cheann
n(m)
sub heading - fo-chinn scsub headings - fo-chinn iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
submit
cuir a-steach
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
subsite
fo-làrach
n(f)
subsite - fo-làraich scsubsites - fo-làraichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
system
siostam
n(m)
system - siostaim scsystems - siostaman iom
content management system (CMS) siostam rianachd susbaint (CMS)
system administrator rianaire siostaim
systems analyst neach-anailis shiostaman
informations systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
table of contents
clàr-innse
n(m)
table of contents - clàir-innse sctables of contents - clàran-innse iom
insert table of contents cuir a-steach clàr-innse
Cuspair: Coimpiutaireachd
tag
taga
n(m)
tag - taga sctags - tagaichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
template
teamplaid
n(f)
template - teamplaid(e) sctemplates - teamplaidean iom
template pattern pàtran teamplaid
Cuspair: Coimpiutaireachd
terms and conditions
cùmhnantan
n(pl)
terms and conditions - chùmhnantan scterms and conditions - cùmhnantan iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
terms of use
cùmhnantan cleachdaidh
n(pl)
terms of use - cùmhnantan cleachdaidh scterms of use - cùmhnantan cleachdaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
text
teacsa
n(m)
text - teacsa sctexts - teacsaichean iom
text only teacsa a-mhàin
text only version dreach teacsa a-mhàin
Cuspair: Coimpiutaireachd
thread
snàithlean
n(m)
thread - snàithlein scthreads - snàithleanan iom
start new thread tòisich snàithlean ùr
top of thread bàrr snàithlein
Cuspair: Coimpiutaireachd
thumbnail image
mion-dhealbh
n(m)
thumbnail image - mion-dheilbh scthumbnail images - mion-dheilbh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
tool
inneal
n(m)
tool - inneil sctools - innealan iom
web tools innealan-lìn
Cuspair: Coimpiutaireachd
toolbar
bàr-innealan
n(m)
toolbar - bàir-innealan sctoolbars - bàir-innealan iom
toolbar button putan bàr-innealan
Cuspair: Coimpiutaireachd
tweet
tweet
n(m)
tweet - tweet sctweets - tweets iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
tweeting
a' tweetadh
vb n
Cuspair: Coimpiutaireachd
Twitter
Twitter
n(m)
Twitter - Twitter sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
unavailable
do-fhaotainn
adj
Cuspair: Coimpiutaireachd
uncheck
dì-chomharraich
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
update
ùraich
vb
updating ag ùrachadh
Cuspair: Coimpiutaireachd
update
ùrachadh
n(m)
update - ùrachaidh scupdates - ùrachaidhean iom
e-mail updates ùrachaidhean puist-d
Cuspair: Coimpiutaireachd
updated
ùraichte
adj
last updated ùrachadh mu dheireadh
Cuspair: Coimpiutaireachd
upload
luchdachadh suas
n(m)
upload - luchdachaidh suas scuploads - luchdachaidhean suas iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
upload
luchdaich suas
vb
upload later luchdaich suas aig àm eile
upload now luchdaich suas an-dràsta
Cuspair: Coimpiutaireachd
uploading
a' luchdachadh suas
vb n
Cuspair: Coimpiutaireachd
user
neach-cleachdaidh
n(m)
user - neach-chleachdaidh scusers - luchd-cleachdaidh iom
user account cunntas neach-cleachdaidh
User Account Control Riaghladh Cunntas Neach-cleachdaidh
user name ainm neach-cleachdaidh
user profile iomradh neach-cleachdaidh
user rights còraichean neach-cleachdaidh
user-friendly furasta a chleachdadh
user locale ceàrnaidh neach-cleachdaidh
end user neach-cleachdaidh deireannach
Cuspair: Coimpiutaireachd
user name
ainm neach-cleachdaidh
n(m)
user name - ainm neach-cleachdaidh scuser names - ainmean neach-cleachdaidh iomuser names - ainmeanan neach-cleachdaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
validator
dearbhadair
n(m)
validator - dearbhadair scvalidators - dearbhadairean iom
HTML validator dearbhadair HTML
HTML validators dearbhadairean HTML
Cuspair: Coimpiutaireachd
version
dreach
n(m)
version - dreacha scversions - dreachan iom
accessible version dreach ruigsinneach
beta version dreach beta
print version dreach clò-bhualaidh
printer friendly version dreach clò-bhualadair
text only version dreach teacsa a-mhàin
trial version dreach deuchainn
Web Distributed Authoring and Versioning WebDav
Cuspair: Coimpiutaireachd
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh scviews - seallaidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
view
seall
vb
view as slideshow seall mar thaisbeanadh-slaighd
view menu seall ri menu
Cuspair: Coimpiutaireachd
view menu
menu-seallaidh
n(m)
view menu - menu-sheallaidh scview menus - menuthan-seallaidh iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
view menu
seall ri menu
vb
Cuspair: Coimpiutaireachd
virus
bhìoras
n(m)
virus - bhìorais scviruses - bhìorasan iom
virus protection dìon o bhìoras
virus signature seula bhìorais
Cuspair: Coimpiutaireachd
Web
Lìon
n(m)
Web - Lìn scWebs - Lìn iom
Web standards and guidelines slatan-tomhais agus stiùireadh Lìn
web address seòladh lìn
web accessibility ruigsinneachd lìn
Web browser brobhsair Lìn
web connection ceangal lìn
Web discussion còmhradh Lìn
Web Folders pasgain lìn
web log blog
web page duilleag lìn
web page preview ro-shealladh duilleag lìn
Web Part Co-phàirt Lìn
web restrictions bacaidhean-lìn
web traffic trafaig lìn
search the web lorg san lìon
search web lorg san lìon
search whole web lorg san lìon shlàn
web feed biathadh lìn
web tools innealan-lìn
Cuspair: Coimpiutaireachd
Web Distributed Authoring and Versioning
WebDav
n(m)
Web Distributed Authoring and Versioning - WebDav sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
WebDAV
WebDAV
n(m)
Cuspair: Coimpiutaireachd
weblog
blog
n(m)
weblog - bloga scweblogs - blogaichean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
website
làrach-lìn
n(f)
website - làraich-lìn scwebsites - làraich-lìn iom
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
new teachers website làrach-lìn thidsearan ùra
website services seirbheisean làraich-lìn
phishing website làrach-lìn fisidh
use phishing website cleachd làrach-lìn fisidh
Cuspair: Coimpiutaireachd
wiki
wiki
n(m)
wiki - wiki scwikis - wikithean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
Windows Connect Now
Windows Connect Now
n(m)
Windows Connect Now - Windows Connect Now sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
Windows Explorer
Windows Explorer
n(m)
Windows Explorer - Windows Explorer sc
Cuspair: Coimpiutaireachd
wireless
gun ueir
adj
wireless LAN LAN gun ueir
Cuspair: Coimpiutaireachd
wishlist
liosta-miann
n(f)
wishlist - liosta-miann scwishlists - liostaichean-miann iom
add to wishlist cuir ri liosta-miann
Cuspair: Coimpiutaireachd
wizard
draoidh
n(m)
wizard - draoidh scwizards - draoidhean iom
Cuspair: Coimpiutaireachd
World Wide Web
Lìon na Cruinne
n(m)
World Wide Web Consortium Co-bhanntachd Lìon na Cruinne
Cuspair: Coimpiutaireachd
Yes
Tha
adv
Cuspair: Coimpiutaireachd

 

Print Friendly and PDF