Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


Acts
Gnìomharan
n(pl)
Acts - Gnìomharan sc
Gospels and Acts Na Soisgeulan agus Na Gnìomharan
Acts of the Apostles Gnìomharan nan Abstol
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Adventist
Aidmheinteach
n(m)
Adventist - Aidmheintich scAdventist - Aidmheintich iom
Baptist, Disciples of Christ and Adventist Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Adventist
Aidmheinteil
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
anthropic
antropaig
adj
anthropic principle prionnsabal antropaig
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Apocrypha
Apocrypha
n(m)
Apocrypha - Apocrypha sc
Apocrypha and Pseudepigrapha Apocrypha agus Pseudepigrapha
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
apologetics
fìreanachadh
n(m)
apologetics - fìreanachaidh sc
apologetics and polemics fìreanachadh agus deasbaireachd
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
attribute
feart
n(f)
attribute - fearta scattributes - feartan iom
existence, knowablility and attributes of God bith, nàdar agus feartan Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Babism
Babachd
n(m)
Babism - Babachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Bahai Faith
an creideamh Bahai
n phr
Islam, Babism and Bahai Faith Ioslam, Babachd agus an creideamh Bahai
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Baptist
Baisteach
n(m)
Baptist - Baistich scBaptists - Baistich iom
John the Baptist Eòin Baistidh
Baptist, Disciples of Christ and Adventist Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Baptist
Baisteach
adj
the Baptist Church an Eaglais Bhaisteach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
being
creutair
n(m)
being - creutair scbeings - creutairean iom
spiritual beings creutairean spioradail
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
belief
creideas
n(m)
belief - creideis scbelief - creideasan iom
developing values and beliefs a' toirt luachan agus creideasan air adhart
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Bible
Bìoball
n(m)
Bible - Bìobaill scBibles - Bìobaill iom
The Bible Am Bìoball
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Buddhism
Budachd
n(f)
Buddhism - Budachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Buddhist
Budach
n(m)
Buddhist - Budaich scBuddhists - Budaich iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Buddhist
Budach
adj
Buddhist temple teampall Budach
Buddhist monk manach Budach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
catechism
leabhar-cheist
n(m)
catechism - leabhair-cheist sccatechisms - leabhraichean-cheist iom
creeds and catechisms creudan agus leabhraichean cheist
the Shorter Catechism Leabhar Aithghearr nan Ceist
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
cathedral
cathair-eaglais
n(f)
cathedral - cathair-eaglais(e) sccathedrals - cathair-eaglaisean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Creideimh agus Moraltachd
Christ
Crìosd
n(m)
Christ - Chrìosd(a) sc
Jesus Christ Ìosa Crìosd
faith in Christ creideamh ann an Crìosd
Jesus Christ and his family Ìosa Crìosd agus a theaghlach
Baptist, Disciples of Christ and Adventist Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Christian
Crìosdail
adj
the Christian religion an creideamh Crìosdail
Christianity and Christian theology Crìosdaidheachd agus eòlas-diadhachd Crìosdail
Christian theology eòlas-diadhachd Crìosdail
Christian practice gnàthas Crìosdail
Christian observance cleachdadh Crìosdail
Christian orders and local church òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail
the Christian life a' bheatha Crìosdail
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
Christian organization, social work and worship eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Afraga
Christian denominations meuran Crìosdail
Christian denominations and sects meuran agus seactaichean Crìosdail
Christian ethics beus-eòlas Crìosdail
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
Christian moral and devotional theology eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
Christian practice and observance Crìosdaidheachd: gnàthas agus cleachdadh
history of Christianity and Christian church eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Crìosdail
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Christian
Crìosdaidh
n(m)
Christian - Crìosdaidh scChristians - Crìosdaidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Christianity
Crìosdaidheachd
n(f)
Christianity - Crìosdaidheachd sc
Christianity and Christian theology Crìosdaidheachd agus eòlas-diadhachd Crìosdail
history of Christianity eachdraidh Crìosdaidheachd
history of Christianity and Christian church eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Chrìosdail
history of Christianity in Africa eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Afraga
history of Christianity in Asia eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Àisia
history of Christianity in Europe eachdraidh Crìosdaidheachd san Roinn Eòrpa
history of Christianity in North America eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath
history of Christianity in other areas eachdraidh Crìosdaidheachd ann an ceàrnaidhean eile
history of Christianity in South America eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Deas
use of art in Christianity cleachdadh ealain ann an Crìosdaidheachd
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
church
eaglais
n(f)
church - eaglais(e) scchurches - eaglaisean iom
church furnishings and articles àirneis agus acfhainnean eaglais
the Church of Scotland Eaglais na h-Alba
the Free Church an Eaglais Shaor
the Baptist Church an Eaglais Bhaisteach
the Catholic church an Eaglais Chaitligeach
the Episcopal Church an Eaglais Easbaigeach
the Free Presbyterian Church an Eaglais Shaor Chlèireach
the Established Church an Eaglais Stèidhichte
the Methodist Church an Eaglais Mheatodach
the Anglican church an Eaglais Anglican
the Roman Catholic Church Eaglais Chaitligeach na Ròimhe
the Church of England Eaglais Shasainn
church history eachdraidh na h-eaglais
Christian orders and local church òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail
religious orders in church history rdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
history of Christianity and Christian church eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Crìosdail
early church and eastern churches an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear
persecutions in church history geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais
church with a spire eaglais le stìopall
church with a tower eaglais le tùr
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
congregation
coitheanal
n(m)
congregation - coitheanail sccongregations - coitheanalan iom
religious congregations and orders coitheanalan agus òrdughan cràbhach
vacant congregations coitheanalan bàna
preaching a congregation vacant a' gairm coitheanal bàn
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Congregational
Coitheanalach
adj
Presbyterian, Reformed and Congregational Clèireach, Ath-leasaichte agus Coithionalach
congregational churches eaglaisean coitheanalach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Creation
A' Chruthaigheachd
n(f)
Creation - A' Chruthaigheachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
creed
creud
n(f)
creed - creuda sccreeds - creudan iom
creeds and catechisms creudan agus leabhraichean cheist
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
cremate
luathraich
vb
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
cremation
luathrachadh
n(m)
cremation - luathrachaidh sccremations - luathrachaidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
crematorium
ionad-luathrachaidh
n(m)
crematorium ionaid-luathrachaidh
crematoriums ionadan-luathrachaidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
denomination
meur-creideimh
n(m)
denomination - meur-creideimh scdenominations - meuran-creideimh iom
Christian denominations meuran Criosdail
Christian denominations and sects meuran agus seactaichean Crìosdail
other denominations and sects meuran agus seactaichean eile
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
devotional
adhrachail
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
devotions
adhradh
n(m)
devotions - adhraidh scdevotions - adhradh iom
devotional literature litreachas adhraidh
Christian moral and devotional theology eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh
days, times and places of observance lathaichean, uairean agus àiteachan adhraidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
disciple
deisciobal
n(m)
disciple - deisciobail scdisciples - deisciobail iom
Baptist, Disciples of Christ and Adventist Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
divinity
diadhachd
n(f)
divinity - diadhachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
doctrinal
teagasgail
adj
doctrinal controversies and heresies connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
doctrine
teagasg
n(m)
doctrine - teagaisg scdoctrines - teagasgan iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
ecclesiastical
eaglaiseil
adj
ecclesiastical theology eòlas-diadhachd eaglaiseil
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
ecclesiology
eaglais-eòlas
n(m)
ecclesiology - eaglais-eòlais sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
eightfold
ochd-fillte
adj
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
epistle
litir
n(f)
epistle - litreach scepistles - litrichean iom
the Epistles na Litrichean
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
eschatology
feallsanachd mu chrìoch na cruinne
n phr
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
essence
brìgh
n(f)
essence - brìgh scessences - brìghean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
evangelistic
soisgeulach
adj
evangelistic writings for individuals sgrìobhaidhean soisgeulach do dhaoine fa leth
evangelistic services seirbheisean soisgeulach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
existence
bith
n(f)
existence - bith scexistences - bithean iom
existence, knowablility and attributes of God bith, nàdar agus feartan Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
faith
creideamh
n(m)
faith - creideimh scfaiths - creideamhan iom
Islam, Babism and Bahai faith creideamhan Ioslamach, Babach agus Bahai
faith in Jesus creideamhan ann an Ìosa
faith in Christ creideamhan ann an Crìosd
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
funeral
tòrradh
n(m)
funeral - tòrraidh scfunerals - tòrraidhean iom
funeral pyre teine-tòrraidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
funeral
tìodhlacadh
n(m)
funeral - tìodhlacaidh scfunerals - tìodhlacaidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
funeral
adhlacadh
n(m)
funeral - adhlacaidh scfunerals - adhlacaidhean iomfunerals - adhlacaidh iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
god
dia
n(m)
god - dè scgods - diathan iom
God Dia
God's work obair Dhè
concepts of God bun-bheachdan mu Dhia
existence, knowablility and attributes of God bith, nàdar agus feartan Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
gospel
soisgeul
n(m)
gospel - soisgeil scgospels - soisgeulan iom
Gospels and Acts Na Soisgeulan agus Na Gnìomharan
the Gospel an Soisgeul
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
grace
gràs
n(m)
grace - gràis scgraces - gràsan iom
salvation and grace teàrnadh agus gràs
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
heaven
nèamh
n(m)
heaven - nèimh scheavens - nèamhan iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
heaven
flaitheas
n(m)
heaven - flaitheis sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
heaven
flaitheanas
n(m)
heaven - flaitheanais sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
hell
ifrinn
n(f)
hell - ifrinn(e) schells - ifrinnean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
hell
iutharna
n(f)
hell - iutharna sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
heresy
saobh-chreideas
n(m)
heresy - saobh-chreideis scheresies - saobh-chreideasan iom
doctrinal controversies and heresies connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Hindu
Hindeach
n(m)
Hindu - Hindich scHindus - Hindich iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Hindu
Hindeach
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
holy
naomh
adj
holy book leabhar naomh
holy city baile naomh
Holy Island An t-Eilean Naomh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
humanist
daonnarach
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
humanist
daonnaire
n(m)
humanist - daonnaire schumanists - daonnairean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
immoral
mì-mhoralta
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
intelligent designer
dealbhaiche innleachdach
n phr
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Islam
Islam
n(m)
Islam - Islam sc
Islam, Babism and Bahai Faith Islam, Babachd agus an creideamh Bahai
five pillars of Islam còig carraighean Islam
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Jesus
Ìosa
n(m)
Jesus - Ìosa sc
Jesus Christ Ìosa Crìosd
Jesus Christ Ìosa Crìosd
faith in Jesus creideamh ann an Ìosa
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Jew
Iùdhach
n(m)
Jew - Iùdhaich scJews - Iùdhaich iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Jewish
Iùdhach
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Judaism
Iùdhachd
n(f)
Judaism - Iùdhachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
judgement
breitheanas
n(m)
judgement - breitheanais scjudgements - breitheanasan iom
judgement day là a’ bhreitheanais
day of judgement là a’ bhreitheanais
you will suffer for it thig breitheanas ort
making judgements a' breithneachadh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
knowability
nàdar
n(m)
knowability - nàdair sc
existence, knowability and attributes of God bith, nàdar agus feartan Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
meditation
meòrachadh
n(m)
meditation - meòrachaidh scmeditations - meòrachaidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Methodist
Meatodach
n(m)
Methodist - Meatodaich scMethodists - Meatodaich iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Methodist
Meatodach
adj
Methodist and related churches an Eaglais Mheatodach agus eaglaisean co-cheangailte
the Methodist Church an Eaglais Mheatodach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
mission
misean
n(m)
mission - misein scmissions - miseanan iom
missions and religious education miseanan agus foghlam creideimh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
moral
moralta
adj
Christian moral and devotional theology eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh
moral evil olc moralta
the five moral precepts na còig reachdan moralta
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Muslim
Muslamach
n(m)
Muslim - Muslamaich scMuslims - Muslamaich iom
the Sunni Muslims na Muslamaich Sunni
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Muslim
Muslamach
adj
Muslim names ainmean Muslamach
the Muslim religion an creideamh Muslamach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
noble
uasal
adj
four noble truths ceithir fìrinnean uasal
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
observance
cleachdadh
n(m)
observance - cleachdaidh scobservances - cleachdaidhean iom
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
Christian observance cleachdadh Crìosdail
Christian practice and observance Crìosdaidheachd: gnàthas agus cleachdadh
religious observance cumail creideimh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
office
oifig
n(f)
office - oifig scoffices - oifigean iom
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
omnicient
uile-fhiosrach
adj
omnicient god dia uile-fhiosrach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
omnipotence
uile-chumhachd
n(f)
omnipotence - uile-chumhachd sc
God's omnipotence uile-chumhachd Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
omnipotent
uile-chumhachdach
adj
omnipotent god dia uile-chumhachdach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
omnipresence
uile-làthaireachd
n(f)
omnipresence - uile-làthaireachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh scorders - òrduighean iomorders - òrdughan iom
Christian orders and local church Òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail
Christian pastoral practice and religious orders Gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
Religious congregations and orders Coitheanalan agus òrdughan cràbhach
Religious orders in church history Òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Paradise
Pàrras
n(m)
Paradise - Pàrrais sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
polemics
deasbaireachd
n(m)
polemics - deasbaireachd sc
apologetics and polemics fìreanachadh agus deasbaireachd
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
prayer bead
paidirean
n(m)
prayer bead - paidirein scprayer beads - paidireanan iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
preach
searmonaich
vb n
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
preacher
searmonaiche
n(m)
preacher - searmonaiche scpreachers - searmonaichean iom
a good preacher searmonaiche math
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
preaching
searmonachadh
n(m)
preaching - searmonachaidh sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
preaching
a' searmonachadh
vb n
preaching the gospel a' searmonachadh an t-soisgeil
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
presbyterian
clèireach
adj
presbyterian, reformed and congregational clèireach, ath-leasaichte agus coitheanalach
the Free Presbyterian Church an Eaglais Shaor Chlèireach
a presbyterian church eaglais chlèireach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
prophet
fàidh
n(m)
prophet - fàidhe scprophets - fàidhean iom
false prohphets fàidhean brèige
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
prophetic
fàidheil
adj
prophetic books of the Old Testament leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Protestant
Pròstanach
n(m)
Protestant - Pròstanaich scProtestants - Pròstanaich iom
Protestants of Continental origin Pròstanaich a bhuineas do Mhòr-thìr na Roinn Eòrpa
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Protestant
Pròstanach
adj
the Protestant Church an Eaglais Phròstanach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Pseudepigrapha
Pseudepigrapha
n(m)
Pseudepigrapha - Pseudepigrapha sc
Apocrypha and Pseudepigrapha Apocrypha agus Pseudepigrapha
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
purgatory
purgadair
n(m)
purgatory - purgadair sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
reformed
ath-leasaichte
adj
Presbyterian, Reformed and Congregational Clèireach, Ath-leasaichte agus Coitheanalach
the Reformed Church an Eaglais Ath-leasaichte
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
reincarnation
ath-cholainneadh
n(m)
reincarnation - ath-cholainnidh screincarnations - ath-cholainnidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
religion
creideamh
n(m)
religion - creideimh screligions - creideamhan iom
Germanic religion creideamh Gearmainig
Greek and Roman religion creideamh Greugach agus Ròmanach
other religions creideamhan eile
religions of Indic origin creideamhan às na h-Innseachan
science and religion saidheans agus creideamh
Zoroastrianism creideamh Zoroastair
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
religions not provided for elsewhere creidheamhan eile
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
religious
cràbhach
adj
religious ethics beus-eòlas cràbhach
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
religious mythology and social theology miotas-eòlas cràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta
religious orders in church history òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
religious congregations coitheanalan cràbhach
religious orders òrdughan cràbhach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
religious belief
creideamh
n(m)
religious belief - creideimh screligious beliefs - creideamhan iom
religious observance cumail creideimh
religious observance is required in schools tha cumail creideimh na dhleastanas air sgoiltean
religious, moral and philosophical studies eòlas creideimh, moraltachd agus feallsanachd
associations for religious works comainn airson obair creideimh
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
missions and religious education miseanan agus foghlam creideimh
religious congregations and orders coitheanalan agus òrdughan cràbhach
religious education foghlam creideimh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
revelation
taisbeanadh
n(m)
revelation - taisbeanaidh screvelations - taisbeanaidhean iom
Revelation (Apocalypse) An Taisbeanadh (Apocalypse)
The Book of Revelation Leabhar an Taisbeanaidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
rite
deas-ghnàth
n(m)
rite - deas-ghnàtha scrites - deas-ghnàthan iom
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sacrament
sàcramaid
n(f)
sacracrament - sàcramaid(e) scsacracraments - sàcramaidean iom
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sacred
naomh
adj
sacred text teacsa naomh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
saint
naomh
n(m)
saint - naoimh scsaints - naoimh iom
St Andrew Naomh Anndra
St Andrew's Day Latha Naomh Anndra
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
salvation
teàrnadh
n(m)
salvation - teàrnaidh sc
salvation and grace teàrnadh agus gràs
God's salvation teàrnadh Dhè
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sect
seact
n(m)
sect - seact scsects - seactaichean iom
sects and reform movements seactaichean agus gluasadan ath-leasachail
other denominations and sects meuran agus seactaichean eile
Christian denominations and sects meuran agus seactaichean Crìosdail
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sermon
searmon
n(m)
sermon - searmoin scsermons - searmonan iomsermons - searmoin iom
texts of sermons searmoin sgrìobhte
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
shrine
sgrìn
n(f)
shrine - sgrìne scshrines - sgrìnichean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Sikh
Siogach
adj
Sikh temple teampall Siogach
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Sikh
Siog
n(m)
Sikh - Sioga scSikhs - Siogan iomSikhs - Siogaich iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Sikhism
Siogachd
n(f)
Sikhism - Siogachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sin
peacadh
n(m)
sin - peacaidh scsins - peacaidhean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
spiritual
spioradail
adj
spiritual beings creutairean spioradail
spiritual renewal ath-nuadhachadh spioradail
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
synagogue
sionagog
n(m)
synagogue - sionagog scsynagogues - sionagogan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Creideimh agus Moraltachd
testament
tiomnadh
n(m)
testament - tiomnaidh sctestaments - tiomnaidhean iom
Old Testament (Tanakh) An Seann Tiomnadh (Tanakh)
New Testament An Tiomnadh Nuadh
historical books of the Old Testament leabhraichean eachdraidheil an t-Seann Tiomnaidh
poetic books of the Old Testament leabhraichean dàin an t-seann Tiomnaidh
prophetic books of the Old Testament leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
The Rosary
a’ Chonair Mhoire
n phr
say the rosary gabh a’ Chonair Mhoire
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
theodicy
tèarmann Dhè
n phr
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
theologian
diadhaire
n(m)
theologian - diadhaire sctheologians - diadhairean iom
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
theology
eòlas-diadhachd
n(m)
theology - eòlais-diadhachd sctheologies - eòlasan-diadhachd iom
religious mythology and social theology miotas-eòlas cràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta
Christian moral and devotional theology eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh
Christianity and Christian theology Crìosdaidheachd agus eòlas-diadhachd Crìosdail
social and ecclesiastical theology eòlas-diadhachd sòisealta agus eaglaiseil
social theology eòlas-diadhachd sòisealta
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
truth
fìrinn
n(f)
truth - fìrinn(e) sctruths - fìrinnean iom
four noble truths ceithir fìrinnean uasal
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
utilitarian
utilitarianach
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
utilitarian
feumalaiche
n(m)
utilitarian - feumalaiche sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
utilitarian
feumalach
adj
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
utilitarianism
utilitarianachd
n(f)
utilitarianism - feumalachd sc
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
worship
adhradh
n(m)
worship - adhraidh scworship - adhraidhean iom
Christian organization, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
public worship adhradh poblach
place of worship àite adhraidh
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Zoroastrianism
creideamh Zoroastair
n phr
Cuspair: Eòlas Creideimh agus Moraltachd

 

Print Friendly and PDF