Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


brooch
bràiste
n(f)
brooch - bràiste scbrooches - bràistean iom
Cuspair: Eachdraidh
bus boycott
boycott bhusaichean
n phr
Montgomery Bus Boycott Boycott Bhusaichean Mhontgomery
Cuspair: Eachdraidh
chessman
fear-tàileisg
chessman - fir-tàileisg scchessmen - fir-tàileisg iom
Lewis Chessmen Fir-tàileisg Leòdhais
Cuspair: Eachdraidh
drinking horn
còrn
n(m)
drinking horn - cùirn scdrinking horns - cùirn iom
Cuspair: Eachdraidh
Freedom Rides
Freedom Rides
n phr
Cuspair: Eachdraidh
galley
birlinn
n(f)
galley - birlinn(e) scgalleys - birlinnean iom
Cuspair: Eachdraidh
helmet
clogaid
n(m/f)
helmet - clogaid schelmets - clogaidean iom
Viking helmet clogaid Lochlannach
crash helmet clogaid-dìona
Cuspair: Eachdraidh
History
Eachdraidh
n(f)
History - Eachdraidh(e) schistories - eachdraidhean iom
History lessons leasain Eachdraidh
history book leabhar eachdraidh
political history eachdraidh phoilitigeach
History and Geography Eachdraidh agus Cruinn-eòlas
History of Africa Eachdraidh Afraga
History of ancient world to ca. 499 Eachdraidh an t-saoghail àrsaidh gu ca. 499
History of Asia Eachdraidh Àisia
History of Christianity Eachdraidh Crìosdaidheachd
History of Christianity and Christian church Eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Chrìosdail
History of Christianity in Africa Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Afraga
History of Christianity in Asia Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Àisia
History of Christianity in Europe Eachdraidh Crìosdaidheachd san Roinn Eòrpa
History of Christianity in North America Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath
History of Christianity in other areas Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an ceàrnaidhen eile
History of Christianity in South America Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Deas
History of Europe Eachdraidh na Roinn Eòrpa
History of North America Eachdraidh Ameireaga a Tuath
History of other areas Eachdraidh cheàrnaidhean eile
History of South America Eachdraidh Ameireaga a Deas
history, description and criticism eachdraidh, iomradh agus breithneachadh
Natural history Eachdraidh nàdarra
Natural history of organisms Eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean
persecutions in church history geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais
Religious orders in church history Òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
Scotland's Culture, History and Heritage Cultar, Eachdraidh agus Dualchas na h-Alba
Scottish History Eachdraidh na h-Alba
Specific topics in natural history Cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
World history Eachdraidh an t-saoghail
Black History Month Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha
Cuspair: Eachdraidh
hunter-gatherer
sealgair-tionail
n(m)
hunter-gatherer - sealgair-tionail schunter-gatherers - sealgairean-tionail iom
Cuspair: Eachdraidh
Mesolithic
Meadhan Linn na Cloiche
n phr
Cuspair: Eachdraidh
mesozoic
mesozoic
adj
the Mesozoic Era an Linn Mesozoic
Cuspair: Eachdraidh
Middle Ages
Meadhan Aoisean
n phr
people of the Middle Ages muinntir nam Meadhan Aoisean
Cuspair: Eachdraidh
museum
taigh-tasgaidh
n(m)
museum - taigh-tasgaidh scmuseums - taighean-tasgaidh iom
associations, organisations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
museum science saidheans taigh-tasgaidh
accredited museum taigh-tasgaidh barantaichte 
Cuspair: Eachdraidh
Neolithic
Nuadh Linn na Cloiche
n phr
Cuspair: Eachdraidh
Palaeolithic
Seann Linn na Cloiche
n phr
Cuspair: Eachdraidh
rationing
a' raiseanadh
vb n
rationing food a' raiseanadh a' bhìdh
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
rationing
raiseanadh
n(m)
rationing - raiseanaidh sc
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
revolution
ar-a-mach
n(m)
revolution - ar-a-mach screvolutions - ar-a-mach iom
The Jacobite Rebellion Ar-a-mach nan Seumasach
The French Revolution Ar-a-mach na Frainge
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
revolution
mòr-chaochladh
n(m)
revolution - mòr-chaochlaidh screvolutions - mòr-chaochlaidhean iom
The Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
The Agricultural Revolution Mòr-chaochladh an Àiteachais
The Age of Revolutions Linn nan Caochlaidhean Mòra
political revolution mòr-chaochladh poilitigeach
The Green Revolution Am Mòr-chaochladh Uaine
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlasEachdraidh
rune
rùn
n(m)
rune - rùin scrunes - rùnaichean iom
rune stone clach rùnaichean
Cuspair: Eachdraidh
sit-ins
sit-ins
n phr
Cuspair: Eachdraidh
Stone Age
Linn na Cloiche
n phr
people of the Stone Age muinntir Linn na Cloiche
Cuspair: Eachdraidh
traditional lifestyle
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEachdraidh
traditional way of life
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEachdraidh
Viking
Lochlannach
n(m)
Viking - Lochlannaich scVikings - Lochlannaich iom
Cuspair: Eachdraidh
Viking
Lochlannach
adj
Viking clothes aodach Lochlannach
Viking helmet clogaid Lochlannach
Cuspair: Eachdraidh
writing tablet
clàr-sgrìobhaidh
n(m)
writing tablet - clàir-sgrìobhaidh scwriting tablets - clàran-sgrìobhaidh iom
wax writing tablet clàr-sgrìobhaidh cèire
Cuspair: Eachdraidh

 

Print Friendly and PDF