Logo: An Seotal

Mìneachadh gràmair

Seo liosta den bhriathrachas gràmair a th' air a chleachdadh anns an stòr-dàta seo.

Ainm Beurla Giorrachadh Beurla Ainm Gàidhlig Giorrachadh Gàidhlig
abbreviation abbr giorrachadh giorr
adjective adj buadhair br
adjectival phrase adj phr abairt bhuadhaireach abt bh
adverb adv co-ghnìomhair cg
adverbial phrase adv phr abairt cho-ghnìomhaireach acg
article art alt alt
comparative adjective comp buadhair coimeasach bc
conjunction conj naisgear n
imperative mood imp modh àithneach
nominal case (or the nominative case) nom c suidheachadh ainmneach sa
noun n ainmear a
noun (feminine) n(f) ainmear (boireannta) a(b)
noun (feminine plural) n(fpl) ainmear (boireannta iomarra) a(b i)
noun (feminine)/adjective n(f)/adj ainmear (boireannta)/buadhair a(b)/br
noun (masculine) n(m) ainmear (fireannta) a(f)
noun (masculine plural) n(mpl) ainmear (fireannta iomarra) a(f i)
noun (masculine)/adjective n(m)/adj ainmear (fireannta)/buadhair a(f)/br
noun (masculine/feminine) n(m/f) ainmear (fireannta/boireannta) a(f/b)
noun phrase n phr abairt ainmearach abt a
noun (plural) n(pl) ainmear (iomarra) a(i)
noun/adjective n/adj ainmear/buadhair a/br
offensive offens mì-mhodhail mm
personal pronoun per pron riochdair pearsanta rp
plural pl iomarra i
possessive case (or the genitive case) poss c suidheachadh ceangailte (no an tuiseal ginideach) sc
prefix pref ro-leasachan r-l
preposition prep roimhear ro
prepositional case (or the dative case) prep c suidheachadh roimhearach sr
prepositional phrase prep phr abairt roimhearach ab ro
prepositional pronoun prep pron riochdair roimhearach rro
prepositional+ possessive case prep + poss c roimhear + suidheachadh ceangailte ro + sc
pronoun pron riochdar r
singular sg singilte sgl
singular & plural sg&pl singilte & iomarra sgl&i
slang sl mith-chainnt mc
suffix suff iar-leasachan i-l
superlative adjective sup buadhair feabhasach bf
verb vb gnìomhair g
verbal noun vb n gnìomh-ainmear ga
verb phrase vb phr abairt ghnìomharach abt g
vocative case voc c suidheachadh gairmeach sg